Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUC155
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem projektu jest wykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie C-530/16 – Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej.
W powołanym wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) uznał, że Rzeczpospolita Polska naruszyła prawo unijne przez nieprzyjęcie środków koniecznych do zagwarantowania niezależności organizacyjnej i decyzyjnej organu badającego zdarzenia kolejowe tj. Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych (PKBWK) od zarządcy infrastruktury – PKP PLK S.A., nad którym nadzór właścicielski sprawuje w imieniu Skarbu Państwa minister właściwy do spraw transportu. TSUE podzielił stanowisko Komisji Europejskiej, która złożyła skargę w tej sprawie zarzucając Polsce, że  relacja, w której minister właściwy do spraw transportu sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem PKBWK będącej formalnie jednostką organizacyjną urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw transportu (Ministerstwa Infrastruktury), przy jednoczesnym wykonywaniu nadzoru właścicielskiego nad spółką PKP PLK S.A., narusza zasadę niezależności krajowego organu badającego zdarzenia kolejowe od zarządcy infrastruktury.
Biorąc pod uwagę treść rozstrzygnięcia TSUE, a w szczególności konieczność jego pilnego wykonania przez Rzeczpospolitą Polską, istnieje potrzeba wyłączenia PKBWK ze struktury Ministerstwa Infrastruktury, a następnie włączenie jej do struktury innego urzędu administracji publicznej. W świetle wyroku, minister właściwy do spraw transportu powinien zostać pozbawiony kompetencji do powoływania i odwoływania składu PKBWK oraz dysponowania środkami przeznaczonymi na działalność PKBWK. Kompetencje te należy przekazać innemu organowi.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W związku z wykonaniem wyroku TSUE w sprawie C-530/16 przewiduje się zmiany w ustawie z dnia 28 marca 2003 r.  o transporcie kolejowym w zakresie Rozdziału 5a. Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych, polegające na wyłączeniu PKBWK ze struktury urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw transportu, i włączeniu jej do struktury urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych jako kierownikowi urzędu, przy którym działać będzie PKBWK przekazane zostaną również zadania w zakresie dysponowania środkami przeznaczonymi na finansowanie PKBWK oraz obowiązki w zakresie zapewnienia obsługi organizacyjnej, księgowej i kadrowej tego organu.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMI
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuAndrzej Bittel Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMI
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 9 lipca 2019 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 15.07.2019
do góry