Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD77
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem projektu ustawy jest zapewnienie przejrzystego procesu wydawania opinii o celowości inwestycji przez wojewodę oraz ministra właściwego do spraw zdrowia, które będą miały kluczowe znaczenia dla rozwoju ochrony zdrowia w Rzeczpospolitej Polskiej. Ze względu na szerokie zastosowanie w systemie opnie te muszą być oparte na racjonalnych przesłankach i w sposób rzeczywisty odpowiadać na istniejące potrzeby zdrowotne. Celem jest unikniecie nadpodaży na lokalnym rynku usług zdrowotnych poprzez tworzenie zasobów nieadekwatnych w stosunku do potrzeb świadczeniobiorców na tym obszarze. Stąd też będą one wydawane przez wojewodów z uwzględnieniem map potrzeb zdrowotnych, priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej oraz danych z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
Projektowana ustawa jest odpowiedzią na potrzeby wskazywane przez Ministra Zdrowia, w dialogu z Komisją Europejską, ale również na wskazania z kontroli Najwyższej Izby Kontroli dotyczącej „Zakupu i wykorzystania aparatury medycznej współfinansowanej ze środków regionalnych programów operacyjnych” (KZD-4101-03/2012).
Kontrola NIK wykazała, że 10 (30,3%) z 33 skontrolowanych szpitali nie osiągnęło jednak zaplanowanych rezultatów, przede wszystkim przewidywanej liczby udzielanych świadczeń, realizując przyjęte założenia na poziomie od 3,1% do 90,7%. Co znaczące, „w ocenie NIK na stopień wykorzystania badanej aparatury wpływ miało podejmowanie decyzji o przyznaniu dofinansowania bez analizy potrzeb zdrowotnych i oceny dostępności świadczeń udzielanych z wykorzystaniem tego rodzaju wyposażenia, a także niezapewnienie odpowiedniej koordynacji działań związanych z jej zakupem”. Miało to miejsce pomimo obowiązku wykonania, również przez jednostki samorządu terytorialnego, rzetelnej analizy potrzeb zdrowotnych, określającej liczbę i rodzaj świadczeń zdrowotnych, które powinny być zapewnione w celu zachowania, przywrócenia lub poprawy zdrowia świadczeniobiorców wynikającego z art. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
W niektórych przypadkach nieprzemyślane inwestycje, z powodu niskiej wartości kontraktów zawieranych z Narodowym Funduszem Zdrowia lub nawet ich braku, a także ograniczenia możliwości wykorzystania zakupionej aparatury do udzielania odpłatnych świadczeń zdrowotnych, spowodowały, że nastąpiło pogorszenie wyników finansowych niektórych kontrolowanych jednostek.
Istotność opinii o celowości inwestycji wynika z tego, iż po wejściu w życie 30 czerwca 2016 r. przepisów ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1138, z późn. zm.), znajdą one zastosowanie przy:
- ocenie wniosków o dofinansowanie inwestycji ze środków europejskich;
Dokument „Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. Krajowe ramy strategiczne” (dalej „Policy paper”) wskazuje, że opinia wojewody wydawana będzie w odniesieniu do projektów pozakonkursowych i konkursowych;
- zawieraniu umów przez Narodowy Fundusz Zdrowia;
Po wejściu w życie nowych przepisów, przy porównaniu ofert w toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej uwzględniać się będzie także, czy świadczeniodawca posiada ważną pozytywną opinie o celowości inwestycji.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt wprowadza istotne zmiany do sposobu wydawania opinii o celowości inwestycji – obejmują one zarówno procedurę, jak i przesłanki do wydawania opinii pozytywnej.
Projekt przewiduje, iż opinia o celowości inwestycji będzie wydawana na podstawie informacji przedstawionych we wniosku przez podmiot, Mapy Regionalnej, priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej oraz danych z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
Podstawą do wydania pozytywnej opinii o celowości inwestycji będzie jej ocena dokonywana w oparciu formularz zwany Instrumentem Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia. Formularz ten zawierać będzie kilkadziesiąt kryteriów odpowiadających różnorodnym priorytetom istotnym z perspektywy systemu ochrony zdrowia. Ten sposób ceny zapewni, iż pozytywnie oceniane projekty będą w zgodne nie tylko z mapami potrzeb zdrowotnych, ale i priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej przy uwzględnieniu pożądanych kierunków rozwoju ochrony zdrowia w kraju. Celem wprowadzanego systemu jest zapewnienie wydającym opinie odpowiednich do tego narzędzi, pozwalających na właściwą ocenę składanych wniosków i porównanie proponowanych inwestycji pod względem ich zgodności z celami polityki zdrowotnej i zgodnością z lokalnymi potrzebami zdrowotnymi wynikającymi z niedoskonałości lokalnego systemu opieki zdrowotnej. Poszczególne pytania powinny zawierać odniesienie do priorytetów z takich obszarów jak: realizacja zidentyfikowanych potrzeb zdrowotnych, infrastruktura, sprzęt i możliwości finansowe płatnika, sytuacja pacjentów, ich rodzin (np. aktywizację zawodową) oraz zasób kadrowy, a także rozwój nauki, innowacji oraz edukacji.
Zgodnie z projektem ocena wniosków dokonywana będzie kaskadowo – przed wydaniem opinii o celowości inwestycji:
1. przez Ministra Zdrowia – będzie on zobligowany uzyskać uprzednio stanowisko Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia;
2. przez wojewodę – będzie on zobligowany uzyskać uprzednio stanowisko dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia i marszałka województwa.
Projekt, w celu umożliwienia sprawnego wydawania opinii o celowości inwestycji i uzyskiwania stanowiska instytucji doradzających, przewiduje uruchomienie systemu teleinformatycznego, w którym dokonywana będzie ocena i opiniowanie. W systemie tym przetwarzane będą dane niezbędne do wydawania opinii o celowości inwestycji.
Na podstawie projektowanej ustawy minister właściwy do spraw zdrowia w drodze rozporządzenia określać będzie poszczególne kryteria formularza wraz z przypisaną im wagą oraz możliwą do uzyskania liczbą punktów, a także sposób wyliczenia całkowitego wyniku punktowego.
Do prowadzonych postępowań nie będą miały zastosowania przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.), za wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracownika oraz organu oraz doręczeń.
Pomimo wyłączenia przepisów postępowania administracyjnego, dla zapewnienia wnioskodawcy możliwości weryfikacji uzyskanej opinii o celowości inwestycji, projekt przewiduje tryb odwoławczy, zarówno w toku administracyjnym, jak i sądowo-administracyjnym, oparty na rozwiązaniach dotychczas stosowanych w stosunku do postępowań konkursowych na dofinansowanie ze środków europejskich, przewidzianych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r., poz. 383).

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuKrzysztof Łanda, Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 6 lipca 2016 r. z autopoprawką
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 07.09.2016
do góry