Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUA23
Tytuł

Projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Głównym celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w stosunku do dużych firm działających w branży handlowej. W ciągu ostatniego dziesięciolecia obserwowana jest bowiem tendencja wypierania z branży małych sklepów, przy jednoczesnym dynamicznym rozwoju handlu wielkopowierzchniowego. Biorąc pod uwagę szczególną rolę małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce polskiej i unijnej, w której stanowią główną siłę napędową wzrostu gospodarczego, innowacji, zatrudnienia i integracji społecznej, projektowany podatek będzie elementem fiskalnym przyczyniającym się do odwrócenia niekorzystnego trendu dominacji dużych firm tzw. supermarketów w dziedzinie handlu detalicznego w Polsce. Proponowany podatek, przez zastosowanie stawki progresywnej uzależnionej od wielkości przychodu przyczyni się, zgodnie z obecną polityką UE, do wyrównywania szans między małymi i średnimi oraz dużymi przedsiębiorstwami.
Drugim, niemniej ważnym celem projektu jest zwiększenie dochodów podatkowych przeznaczonych na finansowanie wydatków budżetowych wynikających z realizacji programu pomocy państwa w wychowaniu dzieci „Rodzina 500 plus”, jako jedno ze źródeł tego finansowania.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt zakłada, że przedmiotem opodatkowania będzie przychód ze sprzedaży detalicznej, czyli sprzedaży dokonywanej na rzecz konsumentów (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych). Przychód ze sprzedaży detalicznej nie będzie obejmował należnego podatku VAT. W podstawie opodatkowania nie będzie uwzględniana sprzedaż na rzecz przedsiębiorców. Projekt nie przewiduje opodatkowania sprzedaży dokonywanej przez internet.
Podatnikami podatku będą sprzedawcy detaliczni dokonujący zbycia towarów (rzeczy ruchomych lub ich części). Projekt nie zawiera szczególnych rozwiązań dotyczących sprzedawców działających w ramach sieci handlowych.
Przewiduje się kwotę wolną od podatku w wysokości 17 mln zł miesięcznie. Podstawę opodatkowania stanowić będzie osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodu ze sprzedaży detalicznej ponad tę kwotę.
Zakłada się wprowadzenie skali progresywnej obejmującej 2 stawki i progi podatkowe:
- 0,8% od podstawy opodatkowania pomiędzy kwotą 17 mln zł i 170 mln zł
- 1,4% od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę 170 mln zł.
Podatek zapłacony przez sprzedawcę detalicznego będzie stanowił u niego koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuWiesław Janczyk Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 14 czerwca 2016 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 16.06.2016
do góry