Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD76
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

1. Poziom kontroli państwa nad rynkiem gier hazardowych jest niewystarczający, czego konsekwencją jest niemożliwy do wyeliminowania, przy narzędziach dostępnych w obecnym stanie prawnym, obszar działalności nielegalnej o znacznych rozmiarach, zwłaszcza w zakresie gry na automatach oraz przez sieć Internet.
2. Ponadto w obecnym systemie prawnym brak jest dostatecznych uregulowań dotyczących ochrony graczy w Internecie, czego konsekwencją jest brak wystarczającej ochrony odbiorców usług hazardowych online przed uzależnieniem od hazardu.
3. Z uwagi na rozmiar nielegalnej działalności w niektórych obszarach rynku gier hazardowych budżet państwa traci dochody z racji pozostawiania takiej działalności poza obszarem opodatkowania podatkiem od gier (dotyczy to zwłaszcza elementu rynku, jakim jest gra na automatach i gra poprzez sieć Internet).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

1. Wdrożenie mechanizmów zapewniających kontrolę państwa nad rynkiem gier hazardowych, polegających, m.in. na wprowadzeniu możliwości blokowania stron internetowych, na których urządzane są nielegalne gry lub prezentowana jest nielegalna reklama gier hazardowych oraz blokowania płatności na rzecz podmiotów prowadzących działalność w zakresie gier hazardowych bez wymaganej koncesji lub zezwolenia.
2. Zaostrzenie przepisów dotyczących kar pieniężnych związanych z prowadzeniem działalności w zakresie gier hazardowych bez zezwolenia, w tym rozszerzenie katalogu osób ponoszących odpowiedzialność za nielegalne urządzanie gry na automatach.
3. Wprowadzenie obowiązku połączenia automatów w jeden system, do którego dostęp przysługiwałby służbom kontrolnym.
4. Umożliwienie prowadzenia działalności w zakresie gier na automatach poza kasynami gry w formie monopolu wykonywanego przez podmiot państwowy (jako kolejne narzędzie walki z szarą strefą).
5. Dopuszczenie możliwości urządzania gier hazardowych przez sieć Internet, w formie monopolu wykonywanego przez podmiot państwowy (z wyłączeniem zakładów wzajemnych i loterii promocyjnych). W przypadku zakładów wzajemnych, od roku 2011 mogą one być legalnie urządzane w Internecie, na podstawie zezwolenia udzielanego przez Ministra Finansów (obecnie zezwolenia uzyskało 7 podmiotów).
6. Zobowiązanie dostawców usług w dziedzinie gier hazardowych online do opracowania i wdrożenia polityki odpowiedzialnej gry, obejmującej m.in.: wprowadzenie procedur weryfikacji pełnoletności gracza oraz mechanizmów jego samokontroli, wdrożenie procedur rejestracji gracza na koncie gracza lub tymczasowym koncie gracza, objęcie polityką odpowiedzialnej gry również samą konstrukcję stron internetowych wykorzystywanych w grze (w aspekcie m.in. projektowanego sposób prezentacji na stronie internetowej informacji handlowych czy też wymogu zamieszczenia na stronie internetowej określonych informacji). Narzędziem ochrony gracza w sektorze gier na automatach będzie natomiast wprowadzenie obowiązku połączenia automatów w jeden system.
7. Zmiana modelu regulacji rynku gier, oparta przede wszystkim na rozszerzeniu zakresu dopuszczalnej działalności w zakresie gier hazardowych (m.in. dopuszczenie urządzania gier na automatach również poza kasynami gry, liberalizacja zasad organizacji gry w pokera, wprowadzenie możliwości oferowania gier liczbowych i loterii pieniężnych przez Internet, rozszerzenie oferty tych gier o ogólnoeuropejskie gry liczbowe i loterie pieniężne, dopuszczenie innych gier hazardowych przez Internet). Oczekiwany efekt to wzrost dochodów budżetowych z tytułu podatku od gier wynikający m.in. ze zwiększonej aktywności graczy w legalnym segmencie rynku (gra na automatach oraz gra w Internecie). Tym samym zostanie rozszerzona legalna oferta z zakresu hazardu, przy jednoczesnej ścisłej kontroli państwa w tym obszarze.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuWiesław Janczyk Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 19 lipca 2016 r. ze zmianami
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 07.09.2016
do góry