Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUC69
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo pocztowe

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Nowelizacja ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529, z późn. zm.) dotyczy przepisów Rozdziału 10 ustawy  ustanawiającego  mechanizm finansowania kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych przez operatora wyznaczonego. Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej wynikającymi z decyzji z dnia 6 listopada 2015 r. Pomoc państwa - SA 38869(2014)/N) „Rekompensata dla Poczty Polskiej kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych w latach 2013-2015” notyfikacja programu na kolejne lata,  tj. uznanie pomocy państwa za zgodną z rynkiem wewnętrznym UE, wymaga korekty sposobu ustalania wysokości udziału operatorów w dopłacie na rzecz finansowania kosztu netto.
Zgodnie z art. 113 ust 4 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe kwota udziału operatora w dopłacie naliczana jest od  kwoty przychodów z usług powszechnych i wchodzących w zakres usług powszechnych w roku obrotowym, którego dotyczy dopłata. Jednocześnie obowiązkiem dopłaty objęci są tylko ci operatorzy, którzy osiągnęli przychód z tych usług przekraczający jeden milion zł. W opinii KE przyjęte w ustawie rozwiązanie narusza zasady konkurencji, gdyż operator o przychodach przekraczających próg np. o 1 zł będzie uczestniczył w dopłacie, podczas gdy inny mający przychody o 1 zł mniejsze od progu nie będzie podlegał obowiązkowi wniesienia udziału w dopłacie. Zdaniem KE, konieczne jest wprowadzenie modyfikacji rozwiązania tak, aby podstawą obliczeń kwoty udziału była tylko ta część przychodów, która jest wyższa niż próg 1 mln zł, co zapewniłoby równe traktowanie podmiotów z punktu widzenia zasad konkurencji.
Z uwagi na to, iż zmiana ta ma charakter zasadniczy dla Komisji i wydania przez nią decyzji o zgodności programu pomocowego z rynkiem wewnętrznym UE, Minister Administracji i Cyfryzacji, jako właściwy do spraw łączności w trakcie prowadzenia notyfikacji programu na lata 2013-2015, zobowiązał się do zgłoszenia stosownej inicjatywy legislacyjnej. Zmiana powinna dotyczyć rozliczenia kosztu netto za 2016 rok i lat następnych.
Ponadto Komisja zaleciła cykliczną, nie rzadziej niż raz na 5 lat, weryfikację określonych w ustawie progów:
- poziomu przychodów operatora, powyżej którego powstaje obowiązek udziału w dopłacie,
- maksymalnego poziomu wielkości dopłaty wnoszonej przez zobowiązanego operatora,
w celu oceny ich adekwatności do warunków rynkowych. Pierwsza weryfikacja na podstawie analizy rynku oraz konsultacji społecznych powinna, zdaniem KE, być  przeprowadzona w latach 2018-2019.
W związku z tym proponuje się wprowadzenie przepisów zobowiązujących Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej do przeprowadzenia cyklicznych, raz na 5 lat, badań przeglądowych (analiza rynku, konsultacje społeczne) w ww. zakresie z równoczesnym zobowiązaniem operatorów, którzy w roku poprzedzającym badanie podlegaliby obowiązkowi udziału w dopłacie, do przekazania niezbędnych informacji. Wyniki badań będą przedstawiane ministrowi właściwemu do spraw łączności.
Nowelizacja rozszerzona jest także o uelastycznienie przepisów związanych z :
- ustalaniem poziomu kosztu netto  w zakresie rozszerzenia sposobów kalkulacji rozsądnego zysku w zakresie dopuszczonym przepisami wspólnotowymi, przy czym operator będzie mógł zrezygnować z prawa do uwzględnienia rozsądnego zysku  w kalkulacji kosztu netto  (zmiana przygotowana w oparciu o przebieg procesu notyfikacyjnego programu na lata 2013-2015),
- udzielaniem dotacji na przesyłki pocztowe zwolnione z opłat w zakresie dopuszczenia przypadków, gdy zgodnie z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej nie jest wymagane wydanie decyzji o zgodności pomocy z rynkiem wewnętrznym UE (zmiana przygotowana w oparciu o doświadczenia wynikające z dotychczasowego funkcjonowania przepisów ustawy).
Proponuje się także doprecyzowanie przepisów związanych z procedurą udzielania rekompensaty  z tytułu kosztu netto (art. 112 ust 3 i art. 119).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Proponuje się zmianę obecnego przepisu art. 113 ust. 4 ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe tak, aby wysokość udziału operatora pocztowego w dopłacie stanowiła iloczyn wskaźnika procentowego, o którym mowa w ust. 3 tego artykułu oraz kwoty przychodów operatora z usług powszechnych lub wchodzących w zakres usług powszechnych  osiągniętych w roku obrotowym, za który jest ustalana dopłata, przekraczającej jeden milion złotych.
Pozostawiona zostanie bez zmian zasada, ze dopłata nie może być wyższa niż 2% tych przychodów.
W związku z zaleceniem Komisji Europejskiej w zakresie cyklicznych, przeglądowych analiz rynku pocztowego i konsultacji społecznych w celu oceny adekwatności progu przychodów, od którego powstaje obowiązek udziału operatora w dopłacie (obecnie 1 mln zł) oraz maksymalnego udziału procentowego określającego  górny poziom dopłaty (obecnie nie więcej niż 2% przychodów z usług powszechnych i z usług wchodzących w zakres usług powszechnych) w stosunku do aktualnej sytuacji rynkowej, niezbędne jest wprowadzenie stosownej procedury. Proponuje się wprowadzenie obowiązku przeprowadzania przez Prezesa UKE takiej analizy rynku, raz na 5 lat. Pierwsze badanie nastąpi w 2018r. Wyniki  każdego badania będą  przedstawiane ministrowi właściwemu ds. łączności. Na tej podstawie minister będzie mógł podjąć decyzję o ewentualnej zmianie ustawy w zakresie ww. parametrów. W związku z tym przewiduje się upoważnienie Prezesa UKE do wystąpienia do operatorów, którzy w roku poprzedzającym badanie obowiązani byliby do udziału w dopłacie, o niezbędne dla przeprowadzenia takiej analizy informacje. Konsekwencją takiej regulacji jest propozycja wprowadzenia przepisów karnych za nieudzielenie informacji lub złożenie informacji nieprawdziwej lub niepełnej poprzez odpowiednią zmianę art. 126 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1. Wprowadzenie kary ma na celu umożliwienie Prezesowi UKE przeprowadzenie rzetelnego badania adekwatności obowiązujących progów istotnych dla mechanizmu finansowania kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych.
W celu uelastycznienia obecnych przepisów dotyczących udzielania pomocy publicznej proponuje się:
-  w zakresie pomocy związanej ze świadczeniem usług powszechnychmodyfikację obecnie obowiązującego przepisu art. 106 ust 6, zgodnie z którym w kalkulacji kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych uwzględnia się m.in. prawo operatora wyznaczonego do rozsądnego zysku na podstawie wskaźnika zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału (tzw. WACC). Mając jednak na uwadze, że w szczególnych okolicznościach przepisy wspólnotowe tj. decyzja Komisji 2012/21/UE z dnia 20 grudnia 2011r w sprawie stosowania art. 106 ust.2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 7 z 11.01.2012, str.3) dopuszczają wykorzystanie także innych wskaźników w celu określenia rozsądnego zysku proponuje się uelastycznić obecny przepis. Zgodnie z nowym przepisem rozsądny zysk będzie ustalany w sposób określony dla usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym; proponuje się także wskazanie, że operator wyznaczony może zrezygnować ze swojego prawa do uwzględniania w kalkulacji kosztu netto rozsądnego zysku. Jak wykazała dotychczasowa praktyka stosowania obecnego przepisu takie rozwiązanie będzie przydatne w sytuacji, gdy szacowanie rozsądnego zysku jest bardziej czasochłonne i kosztochłonne niż korzyści z  jego uwzględnienia w koszcie netto albo korzyści te są dla operatora znikome;
-
w zakresie dotacji z tytułu  usług pocztowych zwolnionych z opłat pocztowych - zmianę brzmienia art. 27 ust.4, zgodnie z którym dotacja przedmiotowa dla operatora pocztowego świadczącego usługi pocztowe ustawowo zwolnione z opłat pocztowych może być udzielona w okresie obowiązywania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o jej zgodności z rynkiem wewnętrznym poprzez zastąpienie  warunkiem zgodności tej pomocy z przepisami dotyczącymi pomocy de minimis lub pomocy publicznej.
Proponowana zmiana uczyni przepis bardziej elastycznym, gdyż umożliwi udzielenie dotacji nie tylko w okresie obowiązywania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej, ale także w zakresie i w kwotach nieobjętych procedurą notyfikacyjną, np. w przypadku pomocy de minimis lub wyłączenia przewidzianego dla usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym  (art. 2 ust 1 lit a) w decyzji Komisji z dnia 20 grudnia 2011 r.  w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym.
Doprecyzowanie procedury udzielania rekompensaty z tytułu kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych dotyczyć będzie:
-- wskazania, że weryfikacja dokumentów przedłożonych przez operatora wyznaczonego dotyczących kosztu netto za dany rok i straty na usługach powszechnych będzie przeprowadzana wyłącznie w przypadku gdy operator wystąpi do Prezesa UKE z wnioskiem o dopłatę ( art. 112 ust 3),
- publikacji na stronie podmiotowej BIP UKE informacji o koszcie netto, stracie wysokości dopłaty itp. wyłącznie w przypadku uruchomienia mechanizmu finansowania kosztu netto za dany rok (art. 119).

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiB
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuKazimierz Smoliński Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiB
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMI kwartał 2017 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 14 marca 2017 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 24.03.2017
do góry