Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUC68
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Potrzeba wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie wynika z konieczności implementowania dyrektywy Rady 2013/59/Euratom z dnia 5 grudnia 2013 r. ustanawiającej podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego oraz uchylającej dyrektywy 89/618/Euratom, 90/64l/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom (Dzienniku Urzędowy UE L 13 z dnia 17.01.2014 r., s.l), zwanej dalej dyrektywą „2013/59/Euratom”.
Ponadto implementacji wymaga dyrektywa Rady 2014/87/Euratom z dnia 8 lipca 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2009/7l/Euratom ustanawiającą wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych (Dz. U. UE L 219 z 25.7.2014, s. 42), zwana dalej „dyrektywą 2014/87/Euratom”.
Dodatkowo ustawa powinna uregulować inne kwestie wymagające udoskonalenia w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, w szczególności w zakresie wskazanym w raporcie z misji Integrated Regulatory Review Service (IRRS) przeprowadzonej w Polsce w 2013 r. przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej.
Wdrożenie powinno nastąpić poprzez zmianę ustawy - Prawo atomowe bez uprzedniego przyjęcia przez Radę Ministrów założeń projektu ustawy. Z uwagi na niezwykle specjalistyczny charakter i techniczną, wymagającą precyzyjnego formułowania przepisów, tematykę implementowanych dyrektyw, w szczególności dyrektywy Rady 2013/59/Euratom, nieuzasadnione i niecelowe byłoby opracowywanie założeń do projektu ustawy.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W związku z koniecznością pełnej implementacji Dyrektywy 2013/59/Euratom, projekt ustawy wprowadzi lub zmieni w ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1512 oraz z 2015 r. poz. 1505 i 1893) przepisy m.in. w zakresie:
1. kontroli regulacyjnej działalności związanych z narażeniem;
2. zapewnienia zwiększonej, zgodnie z wynikami najnowszych badań naukowych, ochrony przed promieniowaniem jonizującym dla pracowników (w tym pracowników wewnętrznych), uczniów, praktykantów i osób z ogółu ludności, w tym powodowanym przez radon i naturalnie występujące substancje promieniotwórcze (NORM);
3. stosowania promieniowania jonizującego w celach medycznych;
4. obrazowania pozamedycznego osób z ogółu ludności;
5. postępowania w przypadku zetknięcia się ze źródłem niekontrolowanym.

W związku z implementacją dyrektywy Rady 2014/87/Euratom należy też uregulować m.in. kwestie:
1. odpowiedzialności posiadacza zezwolenia za działania wykonawców i podwykonawców, których działania mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo jądrowe obiektu jądrowego oraz posiadanie odpowiednich zasobów ludzkich przez tych wykonawców i podwykonawców;
2. projektowania, lokalizowania, budowania, uruchamiania, eksploatowania i likwidowania obiektów jądrowych tak, aby zapobiec awariom, a w przypadku zajścia awarii - ograniczyć jej skutki i uniknąć wczesnych lub dużych uwolnień promieniotwórczych;
3. systemów zarządzania, które przyznają właściwy priorytet bezpieczeństwu jądrowemu i promują możliwość kwestionowania skutecznej realizacji zasad i praktyk bezpieczeństwa oraz odpowiednio wczesnego zgłaszania przez personel problemów związanych z bezpieczeństwem;
4. poddawania bezpieczeństwa obiektu jądrowego ponownej ocenie w pełnym zakresie wskazanym w dyrektywie;
5. okresowych samoocen oraz międzynarodowej wzajemnej oceny wybranych aspektów bezpieczeństwa obiektów jądrowych.

Dodatkowo ustawa powinna zmienić obowiązujące lub wprowadzić nowe regulacje w innych kwestiach - w szczególności wykazanych w trakcie misji IRRS - takich jak:
1. świadczenie usług transgranicznych w zakresie działalności wymienionych w katalogu zawartym w art. 4 ust. I ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2. system planowania i postępowania awaryjnego w Polsce;
3. planowanie strategiczne w zakresie bezpieczeństwa jądrowego kraju;
4. przesłanki odwoływania Prezesa PAA oraz wprowadzenie kadencyjności tego organu;
5. finansowanie postępowania z odpadami promieniotwórczymi;
6. ochrona fizyczna obiektów jądrowych, w szczególności w odniesieniu do opracowywania podstawowego zagrożenia projektowego (DBT);
7. właściwość organów i innych podmiotów w niektórych sprawach związanych z gospodarowaniem odpadami promieniotwórczymi.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMariusz Orion Jędrysek Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 15 stycznia 2019 r. z autopoprawką
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 20.02.2019
do góry