Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD72
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Potrzeba nowelizacji art. 135 § 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 2082, z późn. zm.), zwanej dalej „k.r.o." wynika z konieczności uzupełnienia określonego w art. 135 § 3 k.r.o. wykazu świadczeń, których otrzymywanie nie wpływa na zakres obowiązku alimentacyjnego, o świadczenie wychowawcze, które będzie przysługiwało na podstawie przepisów o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Podstawą rozwiązania przyjętego w powyższym przepisie jest założenie, że świadczenia stanowiące pomoc materialną ze strony państwa lub jednostek samorządu terytorialnego nie powinny być traktowane w ten sam sposób jak dochody uprawnionego, w tym dochody z majątku dziecka (art. 133 § 1 k.r.o.), a w efekcie nie powinny uchylać ani nawet pomniejszać obowiązku alimentacyjnego. W przeciwnym razie mogłoby to prowadzić do zwolnienia rodziców (zobowiązanych do alimentacji) od obowiązku utrzymania dzieci (uprawnionych) nie mogących utrzymać się samodzielnie i przerzucenia tego obowiązku na społeczeństwo. W wyniku proponowanej zmiany zasądzając należne dziecku alimenty sąd nie będzie brał pod uwagę świadczenia wychowawczego, to znaczy ustali alimenty w takiej wysokości, w jakiej zasądziłby je, gdyby świadczenie wychowawcze nie było pobierane. Oznacza to również, że otrzymanie świadczenia wychowawczego nie będzie uzasadniało roszczenia zobowiązanego o obniżenie wysokości alimentów.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarcin Warchoł Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMWYCOFANY
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)

Prowadzenie prac legislacyjnych nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (UD72) stało się niecelowe, albowiem zawarte w nim propozycje objęte zostały ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.1177), która weszła w życie z dniem 20 sierpnia 2016 r.

Opcje strony

Data modyfikacji : 07.09.2016
do góry