Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD71
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Poprzedni tytuł: Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo energetyczne

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem projektu jest wprowadzenie rozwiązań zapobiegających występowaniu oszustw podatku VAT w obszarze wewnątrzwspólnotowego obrotu paliwami płynnymi, a także ograniczenie ich negatywnego wpływu na funkcjonowanie rynku paliw płynnych oraz dochody budżetu Państwa. Aktualnie szara strefa w obrocie paliwami płynnymi szacowana jest na kilkanaście procent krajowej konsumpcji paliw i powoduje straty budżetu państwa wynoszące co najmniej 2,5 mld zł rocznie, a także negatywnie oddziałuje na konkurencyjność i rentowność branży. Skala nieprawidłowości w zapłacie podatku VAT w obrocie paliwami identyfikowanych przez Kontrolę Skarbową systematycznie rosła w kolejnych latach. W 2012r. stwierdzono uszczuplenia VAT stwierdzono na kwotę 540 mln zł,  w 2013 r. 1 mld. zł a w 2014 r 2,46 mld. zł. Nieprawidłowości w podatku VAT w obrocie paliwami stwierdzone przez Kontrolę skarbową w postępowaniach zakończonych w 2015 r. wyniosły 5,8 mld zł. W wyniku narastania zjawiska szarej strefy oficjalna konsumpcja paliw spadała systematycznie o kilka procent od 2011 r. do 2014 r. W 2014 roku wprowadzona została nowa koncesja na obrót paliwami z zagranica, którą zabezpiecza kaucja w wysokości 10 mln zł. Jednak zastosowanie mechanizmów transakcji trójstronnych VAT pozwoliło na obchodzenie zabezpieczającej funkcji koncesji, ponieważ obowiązek podatkowych przesunięty został z podmiotu koncesjonowanego sprowadzającego paliwo na jego kolejnego kontrahenta w kraju.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Istotą projektowanych zmian jest:
1. Uniemożliwienie obchodzenia zabezpieczającej funkcji koncesji OPZ w obrocie paliwami. Obecnie przestępcy tworzą fikcyjne firmy za granicą, które uzyskują koncesję OPZ i pełnią funkcje pośredników w dostawach paliw z wykorzystaniem mechanizmu uproszczonych transakcji trójstronnych. „Wyprowadzenie” koncesji OPZ poza granice kraju z wykorzystaniem podmiotu, który dzięki ułatwieniom w rozliczaniu międzynarodowych transakcji trójstronnych, nie posiada żadnych obowiązków podatkowych w kraju powoduje, że egzekwowanie nałożonego na te podmioty zabezpieczenia majątkowego staje się niemożliwe.
Propozycja dotycząca przeciwdziałania tworzeniu takich sztucznych struktur obejmuje następujące uregulowania:
a) podmioty prowadzące składy podatkowe oraz zarejestrowani odbiorcy będą mogli stosować procedurę zawieszenia poboru akcyzy przy wewnątrzwspólnotowych nabyciach paliw silnikowych na rzecz wyłącznie podmiotów krajowych (tj. posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju) albo podmiotów zagranicznych prowadzących działalność w kraju w ramach oddziału z siedzibą na terytorium kraju, utworzonego na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Ze zmianą tą koresponduje ograniczenie możliwości uzyskania koncesji na obrót z zagranicą wyłącznie przez ww. rodzaje podmiotów. 
b) nałożenie dodatkowych obowiązków informacyjnych na podmioty prowadzące składy podatkowe oraz zarejestrowanych odbiorców, którzy dokonują nabyć wewnątrzwspólnotowych paliw silnikowych na rzecz innych podmiotów.  Składy podatkowe lub zarejestrowani odbiorcy, którzy dokonują nabyć wewnątrzwspólnotowych paliw silnikowych na rzecz innych podmiotów będą mieli obowiązek przekazywania comiesięcznych informacji o podmiotach i nabytych na rzecz tych podmiotów paliwach nie tylko jak obecnie Prezesowi ARM, ale również Ministrowi Finansów.
2. Uszczelnienie poboru podatku VAT w zakresie obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą. Obecnie faktyczny obowiązek zapłaty podatku przy nabyciach wewnątrzwspólnotowych paliwa powstaje po sprzedaży tego paliwa w kraju. Propozycja wprowadza obowiązek zapłaty podatku VAT przez podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowych nabyć paliw z chwilą zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy lub przemieszczenia wyrobów na terytorium kraju poza tą procedurą, tj. z chwilą kiedy towar został do kraju fizycznie wprowadzony. W przypadku prób oszustwa, skróci to znacznie czas reakcji organów skarbowych. W sytuacji nabyć realizowanych za pośrednictwem składów podatkowych i zarejestrowanych odbiorców podmioty te pełniłyby funkcję płatników  podatku VAT, co zwiększy skuteczność jego poboru.
3. Uszczelnienie systemu koncesjonowania obrotu paliwami płynnymi z zagranicą poprzez wprowadzenie jako warunku uzyskania koncesji OPZ posiadania siedziby na terytorium kraju lub prowadzenia działalności w ramach oddziału przedsiębiorstwa zagranicznego oraz posługiwanie się przez podmioty koncesjonowane polskim numerem VAT, aby zabezpieczenie majątkowe koncesji spełniało swoją funkcję.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuWiesław Jasiński Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 24 maja 2016 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 25.05.2016
do góry