Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD87
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem projektu rozporządzenia jest dostosowanie przepisów rozporządzenia w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia, zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 812 ze zm.) w zakresie właściwości ministrów zaangażowanych w jego stosowanie.
W obecnym stanie prawnym, ustawą z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw, sprawy z zakresu energetyki zostały wyłączone z działu gospodarka do nowoutworzonego działu administracji rządowej - energia. Dodatkowo stworzony został dział gospodarka złożami kopalin. Oboma powyższymi działami na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r, w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii kieruje Minister Energii.
Powyższe zmiany powinny znaleźć odzwierciedlenie w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zgodnie z przytoczoną wyżej ustawą o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw dział energia obejmować ma sprawy energii, surowców energetycznych i paliw. Zgodnie z przyjętą regulacją do ministra właściwego do spraw energii należeć będą, między innymi, sprawy polityki energetycznej państwa oraz udziału w kształtowaniu polityki energetycznej Unii Europejskiej, rynków energii, surowców energetycznych i paliw, efektywności energetycznej, rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz energii jądrowej na potrzeby społeczno-gospodarcze, bezpieczeństwa energetycznego kraju, w tym bezpieczeństwa dostaw energii, surowców energetycznych i paliw.
Mając na uwadze zakres działania ministra właściwego do spraw energii, zasadnym jest dokonanie nowelizacji ww. rozporządzenia w zakresie zmiany organu uprawnionego do nadawania odznaki honorowej „Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego".

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuME
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMichał Kurtyka Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMME
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 28 czerwca 2016 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 07.09.2016
do góry