Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD86
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za zasługi dla Energetyki”, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania i noszenia

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Przyczyną wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie jest konieczność wydania nowego aktu wykonawczego korespondującego ze zmianami wynikającymi ze znowelizowanej ustawy o działach administracji rządowej. Nowelizacją tą utworzono dział „Energia” jako nowy dział administracji rządowej. W konsekwencji powołano Ministra Energii oraz utworzono Ministerstwo Energii. W związku z tym powstała konieczność modyfikacji przepisów w celu przyznania uprawnień i kompetencji Ministrowi Energii, które do tej pory były przypisane Ministrowi Gospodarki, obsługującemu sprawy z zakresu energetyki. Mając powyższe na względzie, oraz przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2087), konieczna jest modyfikacja dostosowująca przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za zasługi dla Energetyki”, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania i noszenia (Dz. U. Nr 141, poz. 1588) do nowych regulacji.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Istota rozwiązań ujętych w projekcie sprowadza się do zastąpienia w przepisach nowelizowanego rozporządzenia uprawnień "Ministra właściwego do spraw gospodarki" na rzecz "Ministra właściwego do spraw energii", jako konsekwencja zmian w ustawie o działach administracji rządowej (utworzenie nowego działu „Energia”).

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuME
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuKrzysztof Tchórzewski Minister Energii
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMME
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 13 czerwca 2016 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 20.06.2016
do góry