BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r2344,Projekt-rozporzadzenia-Rady-Ministrow-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-spo.html
2020-10-26, 22:38
Numer projektuRD85
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 119a ust 8 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827, z późn. zm.).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Obecnie obowiązujące zasady naliczania i wypłacania świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie za okres odbytych ćwiczeń wojskowych żołnierzom rezerwy w praktyce są trudne do realizacji z uwagi na brak mechanizmów skarbowych do ustalenia miesięcznego dochodu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Powyższe spowodowało, że w wielu przypadkach odmówiono wypłaty świadczenia lub wypłacono je w wielkości o niższej przyjmując zasadę naliczania w oparciu o najniższe wynagrodzenie. Proponowana zmiana umożliwi naliczanie i wypłatę świadczenia żołnierzom rezerwy osiągającym dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, przyjmując jako podstawę kwotę dochodu uzyskanego przez niego w ostatnim roku podatkowym.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMON
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuAntoni Macierewicz Minister Obrony Narodowej
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMON
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 9 grudnia 2016 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 27.12.2016
Rejestr zmian