Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuID22
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - „Wyprawka szkolna”

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Realizacja rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. wymaga przyjęcia przez Radę Ministrów:
Uchwały Nr ……/2016 Rady  Ministrów z dnia ….. 2016 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r.  – „Wyprawka szkolna” oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia ……. 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.
W zakresie dofinansowania zakupu podręczników Ministerstwo Edukacji Narodowej już od 14 lat realizuje Rządowy program pomocy uczniom - „Wyprawka szkolna”. Podstawą realizacji programu w 2015 r. była Uchwała Nr  80/2015 Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r.  w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - „Wyprawka szkolna” wraz programem, oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. poz. 938).
W 2015 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej z planowanych do wykorzystania środków w wysokości 51 000 tys. zł, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26 „Środki na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz 6.000 tys. zł na realizację Programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”” uruchomiło
w dwóch transzach środki w łącznej wysokości 48 214 495 zł, w tym 47 993 120 zł – jako środki stanowiące dotację celową dla jednostek samorządu terytorialnego oraz 221 375 zł – jako zwiększenie planu finansowego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W 2015 r. planowano, że z Rządowego programu pomocy uczniom - „Wyprawka szkolna” skorzysta ok. 213,3 tys. uczniów, w tym ok. 91 tys. uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Zgodnie z danymi, jakie otrzymało Ministerstwo Edukacji Narodowej z Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - „Wyprawka szkolna” skorzystało 153 654 uczniów, w tym 70 669 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Należy podkreślić, że Rządowy program pomocy uczniom - „Wyprawka szkolna” realizuje jedno z priorytetowych zadań Państwa, jakim jest likwidacja ubóstwa i społecznego wykluczenia. Program polega na dofinansowaniu zakupu podręczników dla uczniów, który stanowi jedno z działań mających na celu zmniejszenie różnic edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży występujących ze względu na czynnik ekonomiczny. Jest on również odpowiedzią na postanowienia Konwencji o Prawach Dziecka (art. 2 i 27).
Finansowe obciążenia rodzin związane z edukacją dzieci potwierdzają  m.in. badania CBOS z 2014 r.[1], w których stwierdza się, że:
„Na początku roku szkolnego 2014/2015 rodzice, którzy mają dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły średniej lub zawodowej, wydali na zaspokojenie ich potrzeb związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego (podręczniki, przybory szkolne, mundurki, obowiązkowe opłaty – np. za ubezpieczenie, czesne, internat, stancję) średnio 1 257 złotych, co stanowi 105% kwoty zeszłorocznej. Przeciętne wydatki w przeliczeniu na jedno dziecko wyniosły 828 złotych, co stanowi 102% kwoty z roku ubiegłego. Największą pozycję w budżecie rodziców przeznaczonym na szkolną wyprawkę stanowi zakup podręczników szkolnych, na które wydali przeciętnie 360 złotych w przeliczeniu na jedno dziecko (spadek o 6% w stosunku do roku ubiegłego).”

 

[1] Badania z roku 2015 są badanami płatnymi.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Uchwała wprowadzi w życie Rządowy program pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna”, który umożliwi realizację dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów.
Celem programu będzie wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych w sytuacji, gdy ww. uczniowie nie będą korzystać z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnianego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, zgodnie z art. 22ad ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.).
Rządowy program pomocy uczniom w 2016 r. - „Wyprawka szkolna” obejmie pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego, uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego rozpoczynających w roku szkolnym 2016/2017 naukę w klasie VI szkoły podstawowej, klasie III gimnazjum oraz szkołach ponadgimnazjalnych, a także w odpowiednich klasach szkół artystycznych.
Szacuje się, że w roku szkolnym 2016/2017 pomoc w ramach programu otrzyma ok. 62,6 tys. uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Na realizację programu zaplanowano 24 mln zł, ze środków  rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26 „Środki na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz 6.000 tys. zł na realizację Programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMEN
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTeresa Wargocka Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMEN
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 5 lipca 2016 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 07.09.2016
do góry