Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD510
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Z dniem 1 września 2019 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245), która wprowadziła zmiany polegające na zastąpieniu:
a)„klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego” – „klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego”,
b)„ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego” – „centrum kształcenia zawodowego”,
c)„egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie” – „egzaminem zawodowym”.
W związku z tym istnieje konieczność dostosowania przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010) do przepisów ww. ustawy.
W celu zachowania spójności przepisów dotyczących przygotowania zawodowego młodocianych powyższe zmiany muszą wejść w życie z dniem 1 września 2019 r. razem ze zmianą przepisów ww. ustawy.
Projekt przewiduje dodatkowo zwiększenie o jeden punkt procentowy najniższych stawek wynagrodzenia dla młodocianych pracowników odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu, bowiem obecna wysokość stawek wynagrodzenia dla tych młodocianych powoduje trudności zarówno dla pracodawców – z pozyskaniem pracowników, jak i dla absolwentów szkół – ze znalezieniem miejsca zatrudnienia.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowane zmiany przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania przewidują zwłaszcza:
1)      dostosowanie przepisów rozporządzenia do terminologii wprowadzonej przepisami ww. ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. polegają na zastąpieniu w:
a)      § 6 ust. 2 i 3, § 8 pkt 1 oraz § 15 ust. 3 przedmiotowego rozporządzenia pojęcia „klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego” – „klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego”,
b)      § 11 ust. 2 i 3 pojęcia „egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie” – „egzaminem zawodowym”,
c)      § 15 ust. 2  „ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego” – „centrum kształcenia zawodowego”.
2)      podwyższenie o 1 punkt procentowy relacji wynagrodzenia pracowników młodocianych odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu w stosunku do wynagrodzenia przeciętnego w gospodarce narodowej.Wynagrodzenie to będzie wynosić:
1) w pierwszym roku nauki – nie mniej niż 5% tj. 243,19 zł (obecnie 4% – 194,55 zł);
2) w drugim roku nauki – nie mniej niż 6%  tj. 291,82 zł (obecnie 5% – 243,19 zł);
3) w trzecim roku nauki – nie mniej niż 7% tj. 340,46 zł (obecnie 6 % – 291,82 zł)
– przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS
w Dzienniku Ustaw (zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2018 r. wynosi ono 4 863,74 zł – M.P. poz. 155).
Wynagrodzenie młodocianego odbywającego przygotowanie zawodowe w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy pozostawia się na obecnym poziomie, tj. nie mniej niż 4% (194,55 zł).
Efektem wprowadzonych zmian w zakresie wynagradzania młodocianych pracowników odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu ma być odbudowa prestiżu kształcenia zawodowego
i włączanie wszystkich kluczowych partnerów kształcenia zawodowego w działania służące systematycznemu dostosowywaniu tego kształcenia do potrzeb rynku pracy.

 

 

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRPiPS MEN
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuStanisław Szwed Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRPiPS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY RM przyjęła 13 sierpnia 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 20.08.2019
Rejestr zmian