Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD84
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W zakresie dofinansowania do podręczników szkolnych Ministerstwo Edukacji Narodowej już od 14 lat realizuje Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”. Podstawą realizacji programu w 2015 r. była Uchwała Nr 80/2015 Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - „Wyprawka szkolna”, wraz z programem, a także rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. poz. 938).
W 2015 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej z planowanych do wykorzystania środków w wysokości 51 000 tys. zł, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26 „Środki na zadania w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz 6.000 tys. zł na zadania związane z bezpieczną i przyjazną szkołą uruchomiło w dwóch transzach środki w łącznej wysokości 48 214 495 zł, w tym 47 993 120 zł – jako środki stanowiące dotację celową dla jednostek samorządu terytorialnego oraz 221 375 zł – jako zwiększenie planu finansowego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W 2015 r., planowano, że z programu skorzysta ok. 213,3 tys. uczniów, w tym ok. 90 tys. uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Zgodnie z danymi, jakie otrzymało Ministerstwo Edukacji Narodowej z Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - „Wyprawka szkolna” skorzystało 153 654 uczniów, w tym 70 669 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Należy podkreślić, że Rządowy program pomocy uczniom - „Wyprawka szkolna” realizuje jedno z priorytetowych zadań Państwa, jakim jest likwidacja ubóstwa i społecznego wykluczenia. Program polega na dofinansowaniu zakupu podręczników dla uczniów, który stanowi jedno z działań mających na celu zmniejszenie różnic edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży występujących ze względu na czynnik ekonomiczny. Jest on również odpowiedzią na postanowienia Konwencji o Prawach Dziecka (art. 2 i 27).
Finansowe obciążenia rodzin związane z edukacją dzieci potwierdzają m.in. badania CBOS z 2014 r.[1], w których stwierdza się, że: „Na początku roku szkolnego 2014/2015 rodzice, którzy mają dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły średniej lub zawodowej, wydali na zaspokojenie ich potrzeb związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego (podręczniki, przybory szkolne, mundurki, obowiązkowe opłaty – np. za ubezpieczenie, czesne, internat, stancję) średnio 1 257 złotych, co stanowi 105% kwoty zeszłorocznej. Przeciętne wydatki w przeliczeniu na jedno dziecko wyniosły 828 złotych, co stanowi 102% kwoty z roku ubiegłego. Największą pozycję w budżecie rodziców przeznaczonym na szkolną wyprawkę stanowi zakup podręczników szkolnych, na które wydali przeciętnie 360 złotych w przeliczeniu na jedno dziecko (spadek o 6% w stosunku do roku ubiegłego).”

 


 

[1] Badania za rok 2015/2016 są badaniami dostępnymi odpłatnie.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, w sposób szczegółowy będzie regulowało warunki udzielenia pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2016 r., formy i zakres ww. pomocy dla uczniów (tj. dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych, wskazując grupy uczniów, którym przyznana zostanie pomoc oraz jej wysokość), a także tryb postępowania w sprawie udzielenia pomocy (tj. określi zakres zadań dla poszczególnych podmiotów realizujących program „Wyprawka szkolna”, oraz niezbędne dokumenty potrzebne do ubiegania się pomoc oraz do jej rozliczenia).
Rządowy program pomocy uczniom w 2016 r. - „Wyprawka szkolna” obejmie pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania: uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego rozpoczynających w roku szkolnym 2016/2017 naukę w klasie VI szkoły podstawowej, klasie III gimnazjum oraz szkołach ponadgimnazjalnych, a także w odpowiednich klasach szkół artystycznych. Ww. program obejmie pomocą także uczęszczających do klas I-III szkoły podstawowej uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym - w sytuacji, gdy ww. uczniowie nie będą korzystać z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnianego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, zgodnie z art. 22ad ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.).
Szacuje się, że w roku szkolnym 2016/2017 pomoc, w ramach programu, otrzyma ok. 62,6 tys. uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Na realizację programu zaplanowano ok. 24 mln zł, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26 „Środki na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz 6.000 tys. zł na realizację Programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMEN
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTeresa Wargocka Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMEN
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 5 lipca 2016 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 07.09.2016
do góry