Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD83
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projektowane rozporządzenie stanowi akt wykonawczy do art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1272, z późn. zm.).
Określenie wykazu podmiotów podlegających ochronie podyktowane jest interesem i bezpieczeństwem kraju, w danym okresie czasu uzasadniającym zastosowanie środków ochrony względem podmiotów objętych rozporządzeniem.
Za podmiot objęty ochroną, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o kontroli niektórych inwestycji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1272, z późn. zm.), może być uznany podmiot prowadzący działalność gospodarczą, której przedmiotem jest: wytwarzanie energii elektrycznej lub produkcja benzyn silnikowych lub oleju napędowego, lub transport rurociągowy ropy naftowej, benzyn silnikowych, oleju napędowego, gazu ziemnego, lub podziemne magazynowanie ropy naftowej lub gazu ziemnego, lub produkcja chemikaliów, nawozów oraz wyrobów chemicznych, lub wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, lub regazyfikacja lub skraplanie gazu ziemnego, lub przeładunek ropy naftowej i jej produktów w portach morskich, lub dystrybucja gazu ziemnego lub energii elektrycznej, lub działalność telekomunikacyjna, lub przesyłanie paliw gazowych, lub produkcja renu, lub wydobywanie i przerób rud metali wykorzystywanych do wytwarzania materiałów wybuchowych, broni i amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
Umieszczenie podmiotu w wykazie oznaczać będzie, że nabycie lub osiągnięcie istotnego uczestnictwa albo nabycie dominacji w podmiocie podlegającym ochronie będzie wymagało zgłoszenia organowi kontroli, który będzie mógł zgłosić w drodze decyzji sprzeciw do nabycia udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji albo objęcia udziałów albo akcji podmiotu wobec planowanej transakcji, w przypadku zaistnienia przesłanek zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego wskazanych w ustawie.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Rada Ministrów w drodze rozporządzenia wskazała wykaz podmiotów wymagających ochrony z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, uwzględniając istotny udział danego podmiotu w rynku, branżę w której działa, skalę prowadzonej działalności, rzeczywiste i wystarczająco poważne zagrożenia dla fundamentalnych interesów społeczeństwa związane z prowadzeniem działalności przez podmiot, który ma zostać objęty ochroną, jak również brak możliwości wprowadzenia środka mniej restrykcyjnego i niezbędność, w odniesieniu do podmiotu działającego w danym sektorze, zastosowania kontroli inwestycji na zasadach określonych w ustawie dla zapewnienia ochrony porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego, o którym mowa art. 52 ust. 1 i art. 65 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a także czas uzasadniający zastosowanie tych środków.
Zakładanym efektem jest zapewnienie ochrony porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego, o których mowa w art. 52 ust. 1 i art. 65 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, przy uwzględnieniu art. 4 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej.
Ponadto celem jest zapewnienie bezpiecznych transakcji dotyczących uprawnień właścicielskich, istotnych z punktu widzenia interesu społecznego w podmiotach ważnych dla bezpieczeństwa państwa, przez maksymalne zabezpieczenie mechanizmu kontroli transakcji.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSP
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuFilip Grzegorczyk Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSP
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 21 czerwca 2016 r. ze zmianami
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 22.06.2016
do góry