Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD70
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw

POPRZEDNI TYTUŁ: Projekt ustawy o refundacji wyrobów medycznych

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt ustawy ma na celu zmianę systemu refundacji wyrobów medycznych. Wprowadzenie systemu analogicznego do systemu refundacji leków umożliwi obniżenie cen wyrobów medycznych wchodzących w skład świadczeń opieki zdrowotnej oraz wprowadzenie kontroli ich efektywności. Wdrożenie projektu może mieć duże znaczenie z medycznego oraz społecznego punktu widzenia, a także pozwoli na lepsze gospodarowanie środkami finansowymi Narodowego Funduszu Zdrowia i przyniesie wymierne korzyści dla świadczeniobiorców.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Nowe rozwiązania dotyczą sposobów oceny zasadności objęcia refundacją poszczególnych wyrobów medycznych, przejrzystości decyzji w tym zakresie, obniżenia kosztów refundacji oraz określenia szczegółowych mechanizmów i rozwiązań organizacyjnych. Ponadto umożliwiają wyodrębnienie kosztów wyrobów medycznych stosowanych w ramach świadczeń gwarantowanych oraz dają pacjentowi możliwość dopłacania kwoty powyżej limitu finansowania wyrobów medycznych stosowanych w ramach tych świadczeń.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarcin Czech Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 16.02.2018
do góry