Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD68
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Najwyższa Izba Kontroli w Informacji o wynikach kontroli sprzedaży nieruchomości rolnych zasobu własności rolnej Skarbu Państwa przez Oddziały Terenowe Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu wskazała na konieczność podjęcia przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych działań zmierzających do objęcia w prowadzonym na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców rejestrze, rzeczywistej powierzchni nieruchomości rolnych, stanowiących własność lub znajdujących się w użytkowaniu wieczystym cudzoziemców.
W ocenie NIK i sformułowanych na jej podstawie zaleceń pokontrolnych aktualne brzmienie właściwych w tym zakresie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (art. 8a ust. 1 i 2) nie jest gwarancją pełnego i właściwego wypełniania przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych zadań nałożonych w art. 8 ust. 4 tej ustawy w zakresie nabywania lub obejmowania przez cudzoziemców będących obywatelami lub przedsiębiorcami Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej akcji lub udziałów w spółkach będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt ustawy o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz niektórych innych ustaw jako podstawowy cel ma za zadanie udoskonalić aktualnie funkcjonujący system pozyskiwania dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania ustawowego obowiązku prowadzenia przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych rejestrów, o których stanowi art. 8 ust. 4 wskazanej powyżej ustawy. Stąd też niezbędne jest wprowadzenie nowych przepisów do ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie oraz ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece. Ocenia się, że zaproponowane w przedmiotowym projekcie ustawy rozwiązania stanowić będą gwarancję pozyskiwania jak najpełniejszej wiedzy o nabyciach przez cudzoziemców nieruchomości oraz nabyciach, objęciach akcji, udziałów oraz ogółu praw i obowiązków w spółkach będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości położnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również służyć będą wyeliminowaniu przypadków naruszenia przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców co przyniesie korzyści stronom uczestniczącym w obrocie prawnym.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSWiA
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTomasz Zdzikot Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSWiA
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 25 października 2016 r. ze zmianami
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 27.10.2016
do góry