Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD67
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. z 2013 r. poz. 829), uchylono przepisy o gospodarce nieruchomościami regulujące zawód pośrednika i zarządcy nieruchomości, w tym usunięto definicje „zarządzania nieruchomościami” i „pośrednictwa w obrocie nieruchomościami”.
W konsekwencji w praktyce wykonywania działalności zawodowej pojawiły się problemy z określeniem zakresu zawieranych umów, zgłaszane zarówno przez pośredników i zarządów, jak również klientów tych podmiotów. Zaistniała zatem potrzeba skatalogowania czynności, za które obligatoryjnie ponoszą odpowiedzialność osoby prowadzące działalność zawodową, w celu zapewnienia przejrzystej i stabilnej sytuacji stronom umów pośrednictwa w obrocie i zarządzania nieruchomościami.
Ponadto projekt uwzględnia wnioski legislacyjne Rzecznika Praw Obywatelskich, Najwyższej Izby Kontroli oraz postulaty samorządów.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W projekcie zaproponowano zdefiniowanie działalności zarządzania nieruchomościami oraz pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, a także pojęć „pośrednik w obrocie nieruchomościami” oraz „zarządca nieruchomości”.
Dodatkowo nowelizacja uwzględnia wnioski legislacyjne dotyczące doprecyzowania przepisów w zakresie gospodarki nieruchomościami publicznymi, w tym wnioski Rzecznika Praw Obywatelskich, Najwyższej Izby Kontroli, samorządów, dotyczące m.in.:
- zapewnienia jednolitej praktyki w przypadkach zbywania nieruchomości publicznych na rzecz  osób, które wieloletnio dzierżawią lub użytkują nieruchomości publiczne,
- wprowadzenia definicji „dochodu” i „gospodarstwa domowego” w odniesieniu do spraw udzielania bonifikat od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego,
- wzmocnienia kompetencji właściwego terytorialnie organu administracji morskiej poprzez umocowanie do wydania pozwolenia na podjęcie przez organy gospodarujące nieruchomościami publicznymi czynności sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste lub udostępnienia nieruchomości położonych w morskim pasie nadbrzeżnym.
Ponadto w projekcie przewidziano zmiany dostosowujące oraz proceduralne mające na celu wyjaśnienie wątpliwości zaistniałych w praktyce stosowania przepisów, w szczególności:
- dostosowanie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami do zmiany nazwy działu administracji rządowej kierowanego przez Ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa,
- sprecyzowanie strony postępowania, będącej właścicielem nieruchomości gruntowej, w sprawach aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu,
- ujednolicenie brzmienia definicji wartości rynkowej nieruchomości zawartej w ustawie o gospodarce nieruchomościami
i w przepisach Unii Europejskiej,
- jednoznaczne określenie zasad potwierdzania aktualności operatów szacunkowych,
- korektę treści upoważnień do wydania zarządzeń Ministra o powołaniu Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz Komisji Odpowiedzialności Zawodowej umożliwiająca odwołanie poszczególnych członków Komisji (w przypadku np. rezygnacji) bez konieczności odwołania całego składu Komisji.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiB
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuKazimierz Smoliński Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiB
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 9 maja 2017 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 18.05.2017
do góry