Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD66
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Rozwiązanie poważnego problemu społecznego, jakim jest niski stopień zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób realnie najuboższych wynikający z małej elastyczności w gospodarowaniu publicznym zasobem mieszkaniowym, deficytu lokali w zasobie oraz ograniczonych możliwości adekwatnego do potrzeb zaadresowania wsparcia jakim jest uzyskanie lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy.
Na konieczność dokonania zmian w ustawie w tym kierunku wskazują wnioski formułowane przez Najwyższą Izbę Kontroli zawarte w Informacji o wynikach kontroli gospodarowania lokalami komunalnymi w budynkach mieszkalnych (znak P/12/069) oraz Informacji o wynikach kontroli wykonywania przez wybrane gminy obowiązku zapewnienia lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych (znak P/14/104). Potrzebę zreformowania obowiązujących rozwiązań regulujących system najmu lokali w publicznym zasobie mieszkaniowym wskazał także Rzecznik Praw Obywatelskich.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Ograniczenie istniejących barier i stworzenie elastyczniejszych instrumentów regulacyjnych, które umożliwią gminom racjonalne gospodarowanie posiadanym zasobem mieszkaniowym, efektywniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych osób najbardziej potrzebujących i skrócenie kolejek osób oczekujących na przydział mieszkania.
Na osiągnięcie wskazanych celów powinny przełożyć się rozwiązania umożliwiające zaadresowanie wsparcia jakim jest lokal z mieszkaniowego zasobu gminy, dla osób realnie najbardziej potrzebujących takiej pomocy, jak np.:
- zawieranie umów na czas oznaczony,
- wyeliminowanie automatyzmu w uzyskiwaniu najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy – bez względu na sytuację materialną i osobistą.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiB
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuKazimierz Smoliński Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiB
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMWYCOFANY
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)

W ramach uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych projektu zgłoszone zostały m.in. uwagi wskazujące na konieczność odpowiedniego dostosowania i skorelowania treści projektu (UD66) i projektu ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych oraz niektórych innych ustaw (UD99). Z uwagi na fakt, że zmiany wprowadzane w obu ustawach
dotyczą niejednokrotnie tych samych przepisów, wskazane jest połączenie procedowania tych projektów.

Opcje strony

Data modyfikacji : 30.12.2016
do góry