Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD82
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projektowane rozporządzenie zmienia rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz. U. Nr 90, poz. 1000, z 2004 r. Nr 35, poz. 309 oraz z 2008 r. Nr 41, poz. 241), wydane na podstawie art. 222 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410, z późn. zm.).
Uchwalone przez Sejm w 2015 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej, w tym wprowadzenie systemu sprzeciwowego rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych, spowodowały konieczność dostosowania obowiązującego rozporządzenia w sprawie opłat do przyjętych w ww. ustawach regulacji. Przy proponowaniu zmian opłat brano również pod uwagę przepisy prawa unijnego to jest  Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. dotyczącej zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w zakresie znaków towarowych i  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowane rozporządzenie wprowadza, uwzględniając zmiany dokonane w 2015 r.  w ustawie – Prawo własności przemysłowej, trzy nowe kategorie opłat dotyczących znaków towarowych: opłatę od wniosku za podzielenie prawa ochronnego na znak towarowy, opłatę od sprzeciwu od zgłoszenia znaku towarowego oraz od wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w związku z wydaną decyzją  po rozpatrzeniu sprzeciwu.
Zaproponowane wysokości opłat za te czynności zostały skalkulowane na poziomie opłat dotychczas obowiązujących za  czynności prawne tego rodzaju. Uzyskane z tego tytułu opłaty będą stanowić dochód budżetu państwa, którego wysokość będzie możliwa do oszacowania po wprowadzeniu nowego systemu sprzeciwowego rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJadwiga Emilewicz Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 8 września 2016 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 27.12.2016
do góry