Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD64
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (Dz. U. poz. 1925), zwane dalej „ustawą”, przewiduje mechanizm przyznawania wsparcia osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, w spłacie zaciągniętego kredytu mieszkaniowego. Wsparcie może zostać udzielone na okres 18 miesięcy i jest wypłacane miesięcznie w kwocie stanowiącej równowartość części kapitałowej i odsetkowej raty kredytu mieszkaniowego, jednak nie wyższej niż 1500 zł.
Jednocześnie w związku z wejściem w życie ustawy uruchomiony został Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, zwany dalej „Funduszem”, z którego środków przekazywane jest wsparcie. Należy jednak zauważyć, iż od dnia wejścia w życie ustawy do Ministerstwa Finansów docierały sygnały m.in. z Komisji Nadzoru Finansowego, zwanej dalej „KNF”, Związku Banków Polskich czy też z Rady Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, zwanej dalej „Radą Funduszu”, o problematycznych kwestiach dotyczących w szczególności definicji niektórych pojęć zawartych w ustawie. Instytucje te wskazywały m.in. na pojawiające się wątpliwości kredytodawców w zakresie prawidłowości danych przyjętych do naliczenia składki na Fundusz. Problemy związane z naliczaniem składki wynikają z niezgodności definicji kredytu mieszkaniowego w ustawie z definicją kredytu mieszkaniowego stosowaną na potrzeby sprawozdawczości.
Zgodnie bowiem z przepisem art. 16 ust. 3 ustawy o wysokości wpłaty na Fundusz przypadającej na danego kredytodawcę informuje Rada Funduszu. Rada Funduszu opiera się w swoich wyliczeniach na danych przekazanych przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Dane te dotyczą wielkości posiadanych przez poszczególnych kredytodawców portfeli kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych, których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza 90 dni, według stanu na koniec ostatniego kwartału przed dniem ustalenia składki.
Definicja kredytu mieszkaniowego określona w ustawie odbiega jednak od definicji kredytu mieszkaniowego zgodnej z raportami przekazywanymi do Narodowego Banku Polskiego, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908, z późn. zm.), na podstawie których Przewodniczący KNF przekazuje stosowne informacje niezbędne do wyliczenia składki. W konsekwencji podmioty zobligowane do dokonywania wpłat na Fundusz w ramach obowiązków sprawozdawczych przekazują do KNF (za pośrednictwem NBP) dane niezgodne z zakresem danych określonym w art. 16 ust. 3 ustawy.
Jednocześnie do Ministerstwa Finansów dotarły również sygnały dotyczące wątpliwości w zakresie objęcia ustawą pożyczek na cele mieszkaniowe, klasyfikacji w bilansie składki na Fundusz czy też postępowania w sytuacji aktualizacji informacji stanowiących podstawę do wyliczenia składki. Rada Funduszu zgłosiła również problem braku narzędzi windykacyjnych w zakresie należności z tytułu składek oraz braku modelu postępowania z kredytodawcą w stanie zawieszenia lub upadłości.
Wydaje się zatem, iż nowelizacja powyższej ustawy jest konieczna do usprawnienia funkcjonowania systemu wsparcia kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej oraz stworzenia bardziej precyzyjnych i przejrzystych ram regulacyjnych dotyczących m.in. sposobu naliczania składki wpłacanej przez kredytodawców na Fundusz oraz mechanizmu przyznawania wsparcia.
Ponadto nowelizacja ta pozwoliłaby na doprecyzowanie oraz wyeliminowanie innych problemów definicyjnych w ustawie.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej przewiduje doprecyzowanie przepisów ustawowych w zakresie m.in.:
- definicji zawartych w ustawie,
- ustalania składki wnoszonej przez kredytodawców,
- mechanizmu przyznawania wsparcia.
Jednocześnie projekt przewiduje również wprowadzenie przepisów umożliwiających windykację w zakresie należności z tytułu składek wpłacanych na Fundusz oraz przepisów regulujących postępowanie z kredytodawcą w stanie zawieszenia lub upadłości.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPiotr Nowak Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 07.02.2018
do góry