Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD63
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Potrzeba podjęcia prac legislacyjnych wynika z konieczności wykonania orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie Rutkowski i inni przeciwko Polsce.
Europejski Trybunał Praw Człowieka w treści rozstrzygnięcia wskazał na zasadność podjęcia przez władze krajowe odpowiednich działań legislacyjnych, mających na celu zagwarantowanie zgodności orzecznictwa sądów krajowych rozpoznających skargi na przewlekłość z ugruntowanymi standardami wynikającymi z postanowień art. 6 ust. 1 i art. 13 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.
Ponadto konieczne jest implementowanie do ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych zaleceń opracowanych przez IV rundę ewaluacyjnej Grupy Państw przeciwko Korupcji Rady Europy wskazujących na konieczność podjęcia środków w celu zapewnienia, by postępowania dyscyplinarne dotyczące niewłaściwego postępowania sędziów i prokuratorów kończyły się przed upływam okresu przedawnienia, takich jak odpowiednie wydłużenie okresu przedawnienia albo przerwanie lub zawieszenie terminu przedawnienia w określonych okolicznościach oraz wprowadzenia odpowiedzialności karnej za umyślne podanie nieprawdy w oświadczeniu majątkowym (przez sędziów i prokuratorów).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowana nowelizacja ustawy o skardze zmierza w kierunku uniemożliwienia sądom ograniczenia rozpoznania skargi tylko do etapu, na jakim znajduje się postępowanie, co zostanie osiągnięte poprzez modyfikację kryteriów oceny pojęcia rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie.
Proponowana nowelizacja uwzględnia wytyczne Trybunału zmierzające do zagwarantowania adekwatnej wysokości rekompensaty za naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Zostanie to osiągnięte poprzez zobowiązanie sądów - do wzięcia pod uwagę przy ustalaniu odpowiedniej sumy pieniężnej w związku ze stwierdzeniem przewlekłości całej długości postępowania, od chwili wszczęcia aż do momentu rozpoznania skargi. W projekcie proponuje się, aby w razie stwierdzenia przez sąd przewlekłości postępowania wysokość orzekanej sumy pieniężnej wynosiła nie mniej niż 1.000 zł za każdy rok dotychczasowego trwania postępowania niezależnie od tego, czy stwierdzona przewlekłość dotyczy wyłącznie etapu lub poszczególnych etapów postępowania, przy pozostawieniu obowiązującej regulacji, stosownie do której sąd przyznaje sumę pieniężną w wysokości od 2.000 złotych do 20.000 złotych. Złagodzone zostaną również uregulowanie dotyczących braków formalnych skargi. Proponowane zmiany przyczynią się do usunięcia, a co najmniej ograniczenia stwierdzonych przez Trybunał w praktyce orzeczniczej dysfunkcji W stosowaniu krajowego środka ochrony jakim jest skarga na przewlekłość.
Projektowane zmiany w ustawie - Prawo o ustroju sądów powszechnych, zwanej dalej „u.s.p." mają na celu m.in. implementację zaleceń zawartych w raporcie z IV rundy ewaluacyjnej Grupy Państw przeciwko Korupcji Rady Europy (GRECO).  Chodzi  o  usunięcie niekonsekwencji  dotyczących  postępowania  dyscyplinarnego, a w  szczególności możliwości zakończenia postępowania bez wymierzenia kary dyscyplinarnej przed upływem okresu przedawnienia wyrokowania. Zaproponowana zmiana polega na zniesieniu odrębnych terminów przedawnienia dla orzekania w przedmiocie przewinienia dyscyplinarnego i kary dyscyplinarnej oraz wydłużeniu okresu przedawnienia.
Proponuje się wprowadzenie regulacji, zgodnie z która informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym sędziego będą jawne, analogicznie do uregulowań dotyczących prokuratorów.
Zmiana § 9 w art. 87 u.s.p. ma na celu wyeliminowanie wątpliwości co do charakteru odpowiedzialności za umyślne podanie nieprawdy w oświadczeniu majątkowym składanym przez sędziów sądów powszechnych.
W projekcie ustawy proponuje się modyfikację przepisów u.s.p. dotyczących kar dyscyplinarnych poprzez dodanie nowej kary dyscyplinarnej - obniżenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego od 5 do 15% na okres od 6 miesięcy do dwóch lat. Szerszy katalog karma zapewnić większą elastyczność w ich wymierzaniu.
Dodatkowo w projekcie proponuje się inne niż dotychczas skutki orzeczenia niektórych kar dyscyplinarnych. Orzeczenie każdej z kar dyscyplinarnych poza upomnieniem skutkować ma pozbawieniem możliwości awansowania na wyższe stanowisko sędziowskie przez okres pięciu lal, niemożnością udziału w tym okresie w kolegium sądu, orzekania w sądzie dyscyplinarnym oraz objęcia w sądzie funkcji prezesa sądu, wiceprezesa sądu, kierownika ośrodka zamiejscowego sądu.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarcin Warchoł Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 5 września 2016 r. ze zmianami
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 07.09.2016
do góry