Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUC66
Tytuł

Projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Ustanowienie nowych regulacji wynika z konieczności implementowania do krajowego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE L 26/19).
Państwa członkowskie Unii Europejskiej powinny dokonać implementacji dyrektywy do dnia 23 lutego 2018 r.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt ustawy powinien implementować przepisy ujęte w Dyrektywie, która ma na celu dokonanie skutecznej poprawy regulacji na rynku detalicznych produktów ubezpieczeniowych. Dyrektywa dąży do zapewnienia równych zasad działania wszystkim uczestnikom zajmującym się sprzedażą produktów ubezpieczeniowych oraz zwiększenia poziomu ochrony osób ubezpieczonych. Projekt ustawy zawiera szereg rozwiązań prokonsumenckich, które przyczynią się do zwiększenia świadomości osób ubezpieczonych.
Nadrzędnym celem projektu jest zapewnienie niezakłóconej konkurencji, ochrony konsumentów i integracji rynku. Projekt ustawy powinien zawierać m.in. następujące regulacje:
- rozszerzenie zakresu stosowania obowiązującej ustawy z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego (Dz. U. 2014 r. poz. 1450) na wszystkie kanały dystrybucji, w tym na zakłady ubezpieczeń i ich pracowników oraz pośredników oferujących ubezpieczenia uzupełniające;
- określenie konfliktów interesów, zarządzanie nimi i ich łagodzenie;
- poprawa adekwatności i celowości porad;
- zapewnienie posiadania przez dystrybutorów ubezpieczeń kwalifikacji, które są odpowiednie do złożoności sprzedawanych produktów;
- określenie dodatkowych obowiązków informacyjnych względem klientów (np. obowiązek ujawniania charakteru i natury wynagrodzenia);
- określenie sposobu przekazywania informacji (w sposób zrozumiały, uczciwy, jasny i niewprowadzający w błąd, zgodnie z najlepszym interesem klienta);
- uproszczenie i zbliżenie procedur regulujących możliwość wchodzenia na zagraniczne rynki ubezpieczeń w całej UE;
- zapewnienie możliwości składania skarg oraz ustanowienie pozasądowych procedur reklamacyjnych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPiotr Nowak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2017 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 25 lipca 2017 r. z autopoprawką
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 09.08.2017
do góry