Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD62
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Obowiązujące przepisy ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 930) w zakresie dotyczącym ochrony granicy państwowej w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej (RP) wymagają doprecyzowania. Na powyższe wskazały dotychczasowe doświadczenia z działalności bieżącej oraz doświadczenia zdobyte w czasie prowadzonych ćwiczeń z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym z powietrza pk. RENEGADE oraz w czasie organizacji wzmocnień narodowego Systemu Obrony Powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej. Celem proponowanej nowelizacji jest objęcie ochroną nie tylko granicy państwowej w przestrzeni powietrznej RP, lecz również całej przestrzeni powietrznej RP oraz powiązanie ochrony granicy państwowej i całej przestrzeni powietrznej RP z pojęciem ..Obrona Powietrzna". Konieczne jest również objęcie przepisami omawianej ustawy wszystkich kategorii statków powietrznych mogących stanowić zagrożenie z powietrza dla bezpieczeństwa państwa, w stosunku do których wydzielone siły i środki, w szczególności z Sił Zbrojnych RP. będą mogły oddziaływać w sposób skuteczny i efektywny. Niezbędne jest także dostosowanie przepisów regulujących procedury postępowania w stosunku do polskich i obcych statków powietrznych, w przypadku przekroczenia przez nie granicy państwowej RP lub wykonywania lotu w przestrzeni powietrznej RP. bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami zezwolenia oraz w przypadku niestosowania się przez statek powietrzny do wezwań i poleceń organu dowodzenia obroną powietrzną, instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej lub statku przechwytującego - do zasad obowiązujących w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

1) Objęcie regulacjami ustawy nie tylko ochrony granicy państwowej w przestrzeni powietrznej RP ale całej przestrzeni powietrznej RP oraz powiązanie tego z pojęciem "Obrona Powietrzna".
2) Wprowadzenie regulacji prawnych umożliwiających działanie w stosunku do polskich statków powietrznych wykonujących lot w przestrzeni powietrznej RP. które nie przekraczając granicy państwowej i startując z polskich lotnisk mogą być użyte jako środek ataku o charakterze terrorystycznym.
3) Umieszczenie w ustawie rozbudowanych regulacji określających szczegółowe działania i środki stosowane w odniesieniu do poszczególnych kategorii statków powietrznych (obcych cywilnych statków powietrznych, obcych państwowych (wojskowych) statków powietrznych, polskich cywilnych statków powietrznych, polskich państwowych (wojskowych) statków powietrznych, bezzałogowych statków powietrznych, statków powietrznych nieposiadających znaków rozpoznawczych).
4) Uregulowanie kwestii dotyczących prawnego funkcjonowania systemu Obrony Powietrznej RP oraz kwestii kompetencyjnych związanych z ochroną przestrzeni powietrznej RP- Minister Obrony Narodowej odpowiada nie tylko za ochronę granicy państwowej w przestrzeni powietrznej RP ale także za ochronę przestrzeni powietrznej RP.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMON
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMariusz Błaszczak Minister Obrony Narodowej
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMON
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 10.04.2018
do góry