BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r2327,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-Prawo-o-ruchu-drogowym-oraz-niektorych-innych-us.html
2020-10-29, 03:08
Numer projektuUC65
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw ma na celu wdrożenie do polskiego systemu prawnego regulacji wynikających z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz uchylającą dyrektywę 2009/40/WE oraz 22 tez wypracowanych przez grupę roboczą ekspertów, powołaną przez resort transportu w celu wypracowania „Strategii działań w kierunku usprawnienia systemu badań technicznych pojazdów oraz poprawienia ich jakości".
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE określa minimalne wymagania niezbędne do wprowadzenia w zakresie badań technicznych pojazdów przez poszczególne państwa członkowskie UE, tworząc ramy dla ustanowienia prawidłowego i sprawnego funkcjonowania systemu badań technicznych pojazdów.
Dostrzegając potrzebę implementacji ww. dyrektywy 2014/45/UE, która powinna zostać wdrożona do prawa polskiego w terminie do dnia 20 maja 2017 r., natomiast stosowana od dnia 20 maja 2018 r. oraz konieczność usprawnienia i poprawy jakości badań technicznych pojazdów, niezbędne jest pilne rozpoczęcie prac nad procedowaniem projektu niniejszej ustawy.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zasadniczą zmianą zaproponowaną w projekcie, służącą implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE, jest stworzenie nadzoru nad systemem badań technicznych, co jednocześnie konsumuje większość postulatów przedstawionych przez grupę roboczą. Należy również zauważyć, iż aktualne nadzór ten sprawowany jest przez 380 starostów. Przy wymaganiach, jakie stawia dyrektywa 2014/45/UE i zadaniach, jakie wskazuje do realizacji w ramach nadzoru, wymagane są systemowe zmiany i powierzenie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów oraz procedurą badań technicznych jednej organizacji działającej w skali całego kraju, jak to ma miejsce np. w Królestwie Niderlandów, zajmującej się sprawami dotyczącymi zarządzania i nadzoru nad badaniami technicznymi pojazdów.
Projekt ustawy przewiduje powierzenie Dyrektorowi Transportowemu Dozorowi Technicznemu (TDT) jako jednostce podległej ministrowi właściwemu do spraw transportu kompetencji organu odpowiedzialnego za organizację, funkcjonowanie i nadzór nad systemem badań technicznych pojazdów oraz sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów (SKP) w rozumieniu dyrektywy 2014/45/UE.
Projekt ustawy pozostawia aktualny stan prawny w zakresie powierzenia wykonywania badań technicznych pojazdów podmiotom prywatnym, tj. przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia SKP jako działalność regulowaną.
Jednym z kluczowych elementów zapewniających odpowiednio wysoki poziom przeprowadzania badań technicznych pojazdów jest stworzenie skutecznego nadzoru nad podmiotami przeprowadzającymi te badania (pkt 36 preambuły dyrektywy 2014/45/UE).
Dyrektywa 2014/45/UE w załączniku V określa minimalne zadania, jakie państwo członkowskie powinno powierzyć organowi nadzoru, tj. w Polsce - Dyrektorowi TDT, w zakresie sprawowania nadzoru nad SKP:
1. przeprowadzanie sprawdzenia stacji przed jej zatwierdzeniem - Dyrektor TDT za pośrednictwem wykwalifikowanych inspektorów TDT, przed wydaniem poświadczenia oraz wpisaniem przedsiębiorcy do rejestru będzie dokonywał sprawdzenia stacji kontroli pojazdów pod kątem warunków lokalowych i wyposażenia kontrolno-pomiarowego odpowiedniego do zakresu wykonywanych badań,
2. monitorowanie działalności stacji kontroli pojazdów przez:
a) przeprowadzanie kontroli i zatwierdzenie wyników wybranych losowo badań technicznych pojazdów przeprowadzonych przez stację kontroli pojazdów w ostatnich 3 miesiącach,
b) przeprowadzanie doraźnych kontroli sprawdzających stacje kontroli pojazdów,
c) badanie skarg i analiz statystycznych, na podstawie których może również wszczynać doraźne kontrole stacji kontroli pojazdów.
Proponuje się również, aby wyznaczyć Dyrektora Instytutu Transportu Samochodowego (ITS) jako jednostkę właściwą do przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na diagnostów, wydawania poświadczeń dla ośrodków szkolenia kandydatów na diagnostów w zakresie ustanowionych dla tych ośrodków wymogów, prowadzenia rejestru takich ośrodków, w tym powierzyć mu sprawowanie nad nimi nadzoru.
Mając na uwadze przepisy dyrektywy 2014/45/UE, konieczne będzie dostosowanie wymogów nałożonych na kandydata na diagnostę, określonych aktualnie w art. 84 ust. 2b-2e w zakresie wymaganego wykształcenia i praktyki do wymogów wynikających z pkt 1 załącznika IV do tej dyrektywy. Po konsultacjach przeprowadzonych z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, niezbędne jest, dla spełnienia wymogów przewidywanych w dyrektywie 2014/45/UE w kwestii wykształcenia oraz praktyki kandydatów na diagnostów, wdrożenie nowych zapisów dostosowujących krajowe regulacje w tym przedmiocie do prawa UE.
Projektowana zmiana zakłada wprowadzenie warsztatów doskonalenia zawodowego dla diagnostów, co jest kompatybilne z wymaganiami określonymi w załączniku IV do dyrektywy 2014/45/UE. Ponadto, przewiduje się również obowiązkowe seminaria dla wykładowców oraz wprowadzenie nadzoru nad ośrodkami szkolenia diagnostów. Wszystkie te rozwiązania są zgodne z wymogami ww. dyrektywy.
 

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMI
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarek Chodkiewicz Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMI
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 30 października 2018 r. z autopoprawką
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 30.11.2018
Rejestr zmian