Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUC64
Tytuł

Projekt ustawy o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W 2010 r. podczas Dziesiątego Posiedzenia Konferencji Stron Konwencji o różnorodności biologicznej został przyjęty Protokół z Nagoi dotyczący dostępu do zasobów genetycznych oraz uczciwego i sprawiedliwego podziału korzyści wynikających z ich wykorzystania, zwany dalej „Protokołem". Unia Europejska podpisała Protokół w dniu 23.06.2011 r., a Rzeczpospolita Polska w dniu 20.09.2011 r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 511/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie środków zapewniających zgodność użytkowników w Unii z wymogami wynikającymi z Protokołu z Nagoi dotyczącego dostępu do zasobów genetycznych oraz uczciwego i sprawiedliwego podziału korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów, zwane dalej „rozporządzeniem nr 511/2014", wdraża Protokół w zakresie obowiązków użytkowników zasobów genetycznych. Konieczne jest ustanowienie, na drodze ustawy, krajowego systemu zapewniającego kontrolę użytkowania zasobów genetycznych pozyskanych z państw - stron Protokołu, które prawnie uregulowały dostęp do swoich zasobów, co umożliwi wdrożenie rozporządzenia nr 511/2014 oraz ratyfikację Protokołu przez Rzeczpospolitą Polską. Rozporządzenie nr 511/2014 powinno było zostać wdrożone do dnia 12.10.2015 r.
Komisja Europejska dwukrotnie zwracała się z zapytaniem do strony polskiej o stan implementacji rozporządzenia 511/2014 do krajowego porządku prawnego (ostatnie pismo z dnia 14.01.2016 r., jako odpowiedź na pismo Ministra Środowiska z dnia 6.10.2015 r).
Ponadto projekt ustawy stworzy warunki wykonania rozporządzenia wykonawczego Komisji (EU) nr 2015/1866 z dnia 13 października 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 511/2014 w odniesieniu do rejestru kolekcji, monitorowania zgodności użytkowników i najlepszych praktyk (Dz. U. UE L 275 z 13.10.2015 r. s. 4).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt ustawy określi organy zajmujące się wdrażaniem problematyki dostępu do zasobów genetycznych i podziału korzyści oraz kontrolowaniem przestrzegania przyjętych rozwiązań. Określi również sankcje za nieprzestrzeganie obowiązków użytkowników. W chwili obecnej nie planuje się wprowadzenia dodatkowych regulacji krajowych dotyczących dostępu do zasobów genetycznych w Polsce i do tradycyjnej wiedzy z nimi związanej w aspekcie Protokołu z Nagoi. Oczekiwanym efektem rekomendowanych rozwiązań jest utworzenie sprawnie działającego i przyjaznego użytkownikom krajowego systemu dostępu do zasobów genetycznych i związanej z nimi tradycyjnej wiedzy oraz podziału korzyści z wykorzystania zasobów genetycznych pozyskanych w państwach trzecich, które uregulowały dostęp do swoich zasobów. W ten sposób dawcy i użytkownicy zasobów genetycznych uzyskają jasno określone ramy wdrażania Protokołu, które będą przyczyniać się do efektywnej realizacji unijnych oraz globalnych celów w zakresie ochrony różnorodności biologicznej, zrównoważonego wykorzystania jej elementów, uczciwego i sprawiedliwego podziału korzyści z wykorzystania zasobów genetycznych oraz do eliminowania ubóstwa w świecie. Jednocześnie poszerzą się możliwości prowadzenia w Unii Europejskiej prac badawczo-rozwojowych wykorzystujących zasoby genetyczne.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuAndrzej Szweda-Lewandowski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 7 czerwca 2016 r. z autopoprawką
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 08.06.2016
do góry