Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD61
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Przeprowadzona w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) analiza spraw dotyczących dłużników zarejestrowanych w księdze dłużników wskazuje, że pomimo wyczerpania wszelkich przewidzianych prawem możliwości dochodzenia wierzytelności ARiMR oraz posiadania dokumentacji potwierdzającej występowanie przesłanek ustawowych do umorzenia tych wierzytelności, brak wniosku dłużnika o umorzenie wierzytelności uniemożliwia prowadzenie dalszego postępowania w sprawie co powoduje, że wysokość wykazanego w rejestrach ARiMR zadłużenia sukcesywnie zwiększa się o kwotę naliczanych odsetek od niespłacanego zadłużenia.
Główną przesłanką uzasadniającą umorzenie wierzytelności ARiMR jest brak możliwości jej spłaty, a tym samym brak jest uzasadnienia do opodatkowania umorzonych kwot wierzytelności.
Niezbędne jest również usprawnienie zarządzania należnościami WPR.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W projekcie ustawy proponuje się:
1. stworzenie możliwości prawnych do umarzania przez Prezesa ARiMR bez wniosku dłużnika wierzytelności osób prawnych wpisanych do właściwego rejestru sądowego nieprowadzących działalności i nieposiadających majątku, z którego byłoby można prowadzić egzekucję wierzytelności ARiMR i odpowiedzialność z tytułu wierzytelności ARiMR nie przechodziłaby z mocy prawa na osoby trzecie, a także gdy dłużnik nie został wykreślony z właściwego rejestru i odpowiedzialność z tytułu wierzytelności ARiMR nie przechodziłaby z mocy prawa na osoby trzecie;
2. umożliwienie Prezesowi ARiMR umarzania wierzytelności z urzędu w przypadku, gdy nie odzyskano wierzytelności w wyniku przeprowadzonego postępowania likwidacyjnego albo upadłościowego, a także gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji wierzytelności ARiMR, lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
3. jednoznaczne uregulowanie sposobu dochodzenia kwot nienależnie lub nadmiernie pobranych płatności przez spółkę lub wspólników spółki cywilnej, która została rozwiązana;
4. stworzenie możliwości odzyskania należności ujętych w księdze dłużników w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu krajowego przez zawieszenie biegu terminu przedawnienia do dnia zakończenia postępowania egzekucyjnego;
5. stworzenie podstaw prawnych umożliwiających dokonywanie potrąceń należności pozostających do odzyskania z funduszy strukturalnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu  Orientacji i  Gwarancji Rolnej (EFOiGR) Sekcja Orientacji i Sekcja Gwarancji oraz z Instrumentu Finansowego Wspierania Rybołówstwa (FIFG) z krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z Europejskiego Funduszu  Rolniczego Gwarancji (EFRG), Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu Rybackiego lub Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego;
6. zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych kwoty umorzonych wierzytelności, o których mowa w art. 25 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1438, z późn. zm.).

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJacek Bogucki Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 16 sierpnia 2016 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 17.08.2016
do góry