Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUA22
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt sprowadza się do modyfikacji tzw. „pakietu onkologicznego" wprowadzonego ustawą z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1138 i 1491 oraz z 2015 r. poz. 2198). Modyfikacja ta ma na celu:
1. uproszczenie sprawozdawczości w zakresie prowadzenia list oczekujących w przypadku świadczeń udzielanych na
podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, zwanej dalej „kartą DILO";
2. uproszczenie wzoru karty DILO z jednoczesnym uelastycznieniem możliwości jej wystawiania.
Dodatkowo proponuje się przyznanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia uprawniania w postaci możliwości ogłaszania, w drodze obwieszczenia, wytycznych postępowania w zakresie diagnostyki i leczenia onkologicznego oraz opracowywania mierników oceny prowadzenia diagnostyki i leczenia onkologicznego.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Interwencja legislacyjna zmierza do zmniejszenia pewnych obciążeń sprawozdawczych, które w wyniku odpowiednio długiej praktyki stosowania modyfikowanych przepisów, okazały się niespełniające celu, w jakim przepisy te zostały wydane. Do tego typu zmian zalicza się rezygnację z obowiązku przekazywania danych charakteryzujących onkologiczne listy oczekujących. Część tych danych jest już i tak przekazywana do Narodowego Funduszu Zdrowia w odrębnym trybie, a inne mają w ocenie projektodawcy niewielki walor informacyjny. Dodatkowo, można stwierdzić, że projektowane zmiany przepisów zmierzają do uelastycznienia wydawania karty DiLO poprzez umożliwienie jej wydania przez lekarza udzielającego ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych, który stwierdził podejrzenie nowotworu. Zmianą racjonalizatorską jest również rezygnacja ze wskaźnika rozpoznawania nowotworu złośliwego oraz rezygnacja ze związanego z kartą DiLO obowiązku zgłaszania do Krajowego Rejestru Nowotworów rozpoznania nowotworu złośliwego przez lekarza udzielającego świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub świadczeń szpitalnych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPiotr Warczyński Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 21 listopada 2016 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 09.01.2017
do góry