Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD81
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

1. Wejście w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. art. I pkt 22 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1923), wprowadzającego możliwość przekształcenia stowarzyszenia zwykłego w stowarzyszenie, powoduje konieczność dostosowania przepisów prawnych rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz.U. poz. 2009). zwanego dalej rozporządzeniem, w zakresie dotyczącym rozwiązań umożliwiających zachowanie numeru identyfikacyjnego REGON podmiotu gospodarki narodowej w przypadku zmiany szczególnej formy prawnej.
2. Konieczność wprowadzenia korekty lit. zc w § 7 w pkt 2 rozporządzenia.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Poszerzenie katalogu przypadków wymienionych w § 12 ust. 7 rozporządzenia, w których następuje zachowanie numeru identyfikacyjnego REGON pomimo zmiany szczególnej formy prawnej podmiotu gospodarki narodowej w związku z wprowadzeniem możliwości przekształcenia stowarzyszenia zwykłego w stowarzyszenie.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuGUS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuHalina Dmochowska p.o. Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMGUS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 28 października 2016 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 07.11.2019
do góry