Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD57
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Nowelizacja ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412) ma na celu przywrócenie pionowego podporządkowania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Główny Inspektor Sanitarny /GIS/ – Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny /PWIS/ – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny /PPIS/ oraz Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny /PGIS/). Funkcjonowanie Państwowej Inspekcji Sanitarnej w warunkach zespolenia z administracją rządową w województwie i w powiecie w latach 2010–2015 oraz doświadczenia działań organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikające z decyzji podejmowanych bezpośrednio przez Głównego Inspektora Sanitarnego dowodzą, że pionowa struktura umożliwia Ministrowi Zdrowia, w stopniu znacznie wyższym niż obecna, sprawowanie skutecznego, skoordynowanego nadzoru w zakresie zdrowia publicznego oraz podejmowanie decyzji umożliwiających bezzwłoczne i adekwatne do zagrożenia działanie służb sanitarno-epidemiologicznych w całym kraju.
Brak bezpośredniego wpływu Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego na działania organów Inspekcji szczebla wojewódzkiego i powiatowego, skutkuje m. in. wygaszaniem laboratoriów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wprowadzaniem standardów prowadzenia kontroli przez organy Inspekcji niespójnych ze standardami ogólnopolskimi, dowolnej zmiany struktury stacji sanitarno-epidemiologicznych i brakiem standardów organizacyjnych w ich funkcjonowaniu. Z dniem 1 stycznia 2010 r. nastąpiły zmiany w sposobie finansowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Dysponentem środków budżetu państwa dla wojewódzkiej i powiatowej stacji sanitarno - epidemiologicznej przestał być Minister Zdrowia, a stał się nim wojewoda. Główny Inspektor Sanitarny jest podmiotem tworzącym dla granicznych stacji sanitarno - epidemiologicznych i ich finansowanie pozostało w gestii Ministra Zdrowia, tj. w części 46 – zdrowie. Natomiast stacje wojewódzkie i powiatowe są finansowane z części budżetu państwa 85 – wojewodowie, a podmiotem tworzącym dla tych stacji jest właściwy wojewoda. Zatem planowanie znacznej części budżetu dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest poza kompetencjami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Należy podkreślić, że taka sytuacja powoduje trudności w synchronizacji nakładanych na Inspekcję zadań, a ich finansowaniem. Nowelizacja ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej zakłada, że podmiotem tworzącym dla stacji sanitarno-epidemiologicznych będzie Minister Zdrowia, a stacje będą finansowane z części budżetu państwa 46 – Zdrowie.
Konieczne są również zmiany w sposobie powoływania organów Inspekcji. Optymalnym rozwiązaniem w systemie pionowego funkcjonowania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej będzie przywrócenie Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu i państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu kompetencji do powoływania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 
Celem nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest usankcjonowanie faktycznych kompetencji organów Wojskowej Inspekcji Sanitarnej wobec jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej ze szczególnym wyróżnieniem jednostek organizacyjnych nadzorowanych z tytułu pełnienia w nich służby wojskowej przez żołnierzy zawodowych i jednostek organizacyjnych nadzorowanych, dla których Minister Obrony Narodowej jest organem założycielskim lub wykonuje uprawnienia majątkowe Skarbu Państwa. Proponowane zmiany wynikają także z konieczności dostosowania zapisów ustawy do zmieniających się potrzeb sprawowania nadzoru sanitarnego przez organy Wojskowej Inspekcji Sanitarnej w resorcie obrony narodowej, jak również z potrzeby dostosowania terminologii do regulacji zawartych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618, z późn. zm.).
W projektowanej ustawie uchylony zostanie w art. 12 w ust. 1a pkt 1, zgodnie z którym państwowy wojewódzki inspektor sanitarny jest organem właściwym w stosunku do podmiotów, dla których powiat jest organem założycielskim lub organem prowadzącym, lub w których powiat jest podmiotem dominującym. Państwowi wojewódzcy inspektorzy sanitarni po dniu 1 stycznia 2010 r. przejęli nadzór nad m. in. podmiotami leczniczymi, domami pomocy społecznej, obiektami sportowo-rekreacyjnymi i kulturalno-widowiskowymi, placówkami oświatowo-wychowawczymi. Aktualnie w nadzorze państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych pozostaje 12 435 obiektów. Nadzór państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych jest utrudniony ze względu na znaczne odległości obiektów podlegających kontroli od siedziby organu (nawet ponad 100 km).Na koszt kontroli składa się m.in.: koszt dojazdu do kontrolowanego obiektu (koszty biletów komunikacji publicznej, ekwiwalenty za paliwo, koszty eksploatacji i paliwa do samochodów służbowych), koszt godzin nadliczbowych. Dotarcie do obiektów kontrolowanych, ze względu na duże odległości zajmuje nawet do 2 godzin. Powoduje to znaczne ograniczenie czasu przeznaczonego na dokonanie czynności kontrolnych.
Nowelizacja ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej zakłada także uregulowanie kwestii wydawania zgód na dodatkowe zatrudnienie dla państwowych inspektorów sanitarnych oraz logotypu Państwowej Inspekcji Sanitarnej i odznaki identyfikacyjnej, jaką będą zobowiązani posiadać pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej dokonujący czynności kontrolnych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

1. Ustanowienie państwowego wojewódzkiego i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego organami niezespolonej administracji rządowej i podporządkowanie ich Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu.
2. W pionowym podporządkowaniu organów Inspekcji: GIS-PWIS-PPIS i PGIS zasadnym będzie ustanowienie Ministra Zdrowia podmiotem tworzącym dla wszystkich stacji sanitarno – epidemiologicznych oraz ustanowienie Ministra Zdrowia, któremu Inspekcja podlega, dysponentem głównym środków budżetowych dla całej Państwowej Inspekcji Sanitarnej i finansowane jej działalności z części budżetu państwa 46 – zdrowie.
3. Przywrócenie Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu kompetencji do powoływania państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych oraz przewrócenie kompetencji państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu do powoływania państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych, jako optymalnego rozwiązania w systemie pionowego podporządkowania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
4. Dostosowanie przepisów ustawy do zmieniających się potrzeb sprawowania nadzoru sanitarnego przez organy Inspekcji podległe Ministrowi Obrony Narodowej poprzez nowelizację art. 20a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
5. Doprecyzowanie przepisów związanych z pełnieniem funkcji organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej i potencjalnych konfliktów interesów wynikających z pełnienia tych funkcji.
6. Uchylenie art. 12 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z którym państwowy wojewódzki inspektor sanitarny jest organem właściwym w stosunku do podmiotów, dla których powiat jest organem założycielskim lub organem prowadzącym, lub w których powiat jest podmiotem dominującym. Ponadto uregulowania wymaga kwestia wydawania zgód na dodatkowe zatrudnienie dla państwowych inspektorów sanitarnych.
7. Ustanowienie logotypu Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz odznaki identyfikacyjnej, jaką będą zobowiązani posiadać pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej dokonujący czynności kontrolnych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ GIS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarek Posobkiewicz Główny Inspektor Sanitarny
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 13.04.2016
Rejestr zmian