Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD49
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks morski

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Konieczność dostosowania Kodeksu morskiego do postanowień Protokołu z 2002 r. do Konwencji ateńskiej w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu z 1976 r. (Dz. U. z 1987 r. Nr 18, poz. 108) oraz Konwencji IMO o usuwaniu wraków z 2007 r.
Rzeczpospolita Polska jest stroną Konwencji ateńskiej z 1976 r. Protokół z 2002 r. do tej Konwencji stanowi natomiast załącznik do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 392/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie odpowiedzialności przewoźników pasażerskich na morskich drogach wodnych z tytułu wypadków (Dz. U. L 131 z 28.05.2009, str. 24-46), co powoduje niezgodność wiążących i stosowanych przez RP przepisów rozporządzenia UE ze zobowiązaniami międzynarodowymi RP.
Ponadto stroną Protokołu z 2002 r. jest również Unia Europejska, a zgodnie z decyzją Rady UE z dnia 12 grudnia 2011 r. dotyczącą przystąpienia Unii Europejskiej do Protokołu z 2002 r. do Konwencji ateńskiej z 1974 r. w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu, Państwa członkowskie powinny podjąć  „w rozsądnym terminie, i, o ile to możliwe, do 31 grudnia 2011 r. – konieczne kroki w celu złożenia dokumentów ratyfikacji protokołu ateńskiego lub przystąpienia do niego”.
Konwencja o wydobywaniu wraków z 2007 r. przewiduje obowiązek posiadania przesz statek wystawionego przez administrację morską certyfikatu potwierdzającego obowiązek posiadania ubezpieczenia lub innego zabezpieczenia finansowego na wypadek zatopienia statku i konieczności usunięcia jego wraku. Konwencja ta staje się międzynarodowym standardem – jej stroną są m.in. takie państwa jak: Bułgaria, Cypr, Dania, Francja, Niemcy, Indie, Kenia, Malta, Maroko, Holandia, Nigeria, Panama, RPA, Wielka Brytania. Fakt kontroli posiadania ww. certyfikatów w portach tych państw powoduje, że statki podnoszące polską banderę uprawiające żeglugę do tych państw muszą posiadać stosowne zabezpieczenie finansowe, ale nie mogąc uzyskać certyfikatu wystawionego przez polską administrację morską, zmuszone są do poddania się certyfikacji przez obce administracje morskie. Ratyfikacja Konwencji pozwoli również na zaspokojenie ewentualnych roszczeń powstałych w związku z koniecznością usunięcia wraków na polskich obszarach morskich (przy czym Konwencja dotyczy jedynie statków, które zatonęły po jej wejściu w życie w danym państwie – nie będzie dotyczyć zatem obecnych wraków).
W związku z powyższym istnieje potrzeba pilnej ratyfikacji ww. konwencji międzynarodowych oraz stosownej zmiany przepisów Kodeksu morskiego. Po wpisaniu projektu do wykazu prac rozpoczęta zostanie procedura ratyfikacji przedmiotowych konwencji.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Proponowana zmiana Kodeksu morskiego polegać będzie na inkorporacji postanowień Konwencji z 2007 r. oraz Protokołu z 2002 r. do Kodeksu morskiego. Podobne rozwiązanie zastosowano przy ratyfikacji pozostałych konwencji o odpowiedzialności i odszkodowaniu IMO (IMO liability and compensation conventions):
1. Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami, sporządzonej w Brukseli dnia 29 listopada 1969 r. (Dz. U. z 1976 r. Nr 32, poz. 184), zmienionej Protokołem, sporządzonym w Londynie dnia 27 listopada 1992 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 136, poz. 1526).
2. Międzynarodowej konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami, sporządzonej w Brukseli dnia 18 grudnia 1971 r. (Dz. U. z 1986 r. Nr 14, poz. 79), zmienionej Protokołem, sporządzonym w Londynie dnia 27 listopada 1992 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 136, poz. 1529).
3. Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami bunkrowymi, przyjętej przez Międzynarodową Organizację Morską w Londynie w dniu 23 marca 2001 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 148, poz. 939).
4. Konwencji ateńskiej w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu, sporządzonej w Atenach dnia 13 grudnia 1974 r. (Dz. U. z 1987 r. Nr 18, poz. 108), zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 19 listopada 1976 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 99, poz. 479).

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMGMiŻŚ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPaweł Brzezicki Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMGMiŻŚ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry