Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD72
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Przedmiotowy projekt rozporządzenia jest aktem wykonawczym do ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o statystyce publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 855). Stosownie do ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn.zm.) (art. 15) projekt programu badań statystycznych, na podstawie propozycji przygotowanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, jest ustalany corocznie, na każdy następny rok i przedstawiany Radzie Ministrów przez Radę Statystyki nie później niż do dnia 30 czerwca każdego roku.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt rozporządzenia określa badania statystyczne statystyki publicznej prowadzone przez: Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ministrów, kierowników naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, jak również realizowane wspólnie przez służby statystyki publicznej z innymi naczelnymi lub centralnymi organami administracji rządowej. Badania te będą realizowane na podstawie informacji przekazywanych przez respondentów obligatoryjnie lub dobrowolnie - w formie sprawozdawczości bieżącej w danym roku, sprawozdawczości rocznej z danymi za określony rok przekazywanej przez podmioty w następnym roku oraz wskazanych danych za lata poprzednie. Program stanowi podstawę do przekazywania i zbierania danych źródłowych oraz opracowywania wynikowych informacji statystycznych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuRada Statystyki
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJanusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMRada Statystyki
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 28 lipca 2016 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 12.08.2016
do góry