Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD47
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Obecne rozwiązania podatkowe nie uwzględniają wystarczająco specyfiki działalności twórczej i artystycznej, odrębnej od innych form pracy i działalności zawodowej. Celem jest przywrócenie rozwiązania istniejącego w systemie prawno – podatkowym sprzed nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dokonanej w 2012 r., polegającego na przyznaniu tej wyodrębnionej grupie podatników, prawa do odliczenia od podstawy opodatkowania w formie zryczałtowanej 50% kosztów uzyskania osobistego przychodu – bez określania granicy przysługującego ryczałtu.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Wyodrębnienie spośród podatników PIT w części uprawnionej do limitowanego dokonywania 50% odliczeń kosztów uzyskania przychodu - grupy twórców, artystów dziennikarzy.
Przywrócenie możliwości odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodów uzyskanych przez twórców, artystów i dziennikarzy z tytułu korzystania praw autorskich oraz praw pokrewnych bez ograniczenia w postaci ½ kwoty stanowiącej granicę pierwszego podziału skali podatkowej. Zniesienie limitu dotyczyłoby przychodów uzyskiwanych z tytułu działalności:
- twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, choreografii i lutnictwa artystycznego oraz sztuki ludowej,
- artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii, a także w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów i kaskaderów,
-  publicystycznej,
- udziału w konkursach z dziedziny kultury i sztuki oraz dziennikarstwa.
Takie uszczegółowienie zawodów uznanych za twórcze lub artystyczne występuje w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121). Przeniesione do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pozwoliłoby precyzyjnie określić rodzaje działalności kulturalnej, których dotyczy zniesienie limitu, a jednocześnie utrzymać stawkę preferencyjną aczkolwiek limitowaną dla pozostałych grup podatników uzyskujących korzyści z praw autorskich w innych sferach aktywności zawodowej.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMKiDN
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJarosław Sellin Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMKiDN
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMWYCOFANY
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)

Rada Ministrów w dniu 3 października 2017 r. z inicjatywy Ministra Rozwoju i Finansów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, który skonsumował inicjatywę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ustawa została ogłoszona w dniu 27 listopada 2017 r. w Dz. U. pod poz. 2175. Cel projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (UD47) można zatem uznać na osiągnięty. W związku z powyższym nie ma potrzeby procedowania przedmiotowego projektu.

Data modyfikacji : 13.04.2018
Rejestr zmian