Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUA19
Tytuł

Projekt ustawy o systemie promocji gospodarki

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Jak dowodzą badania prowadzone m.in. przez Ministerstwo Rozwoju, międzynarodowy wizerunek Polski, w wielu miejscach świata i w wielu środowiskach opiniotwórczych jest daleki od naszych oczekiwań. Również, międzynarodowa znajomość polskich produktów eksportowych i atrakcyjności inwestycyjnej utrzymuje się na poziomie niskim lub też poniżej oczekiwań. Towarzyszy temu brak jednolitej polityki i spójnej strategii promocyjnej kraju oraz znaczne rozproszenie kompetencji w tym obszarze.
Potrzebny jest więc wieloaspektowy program zmian, który rozwiąże problemy:
- braku właściwego instrumentarium organizacyjnego i finansowego w dziedzinach promocji eksportu i inwestycji,
- rozproszenia podmiotów zajmujących się promocją oraz wsparciem przedsiębiorców, w tym brak jasnego podziału ich kompetencji,
- mało elastycznych instrumentów wsparcia oferowanych przez państwo dla MŚP,
- rozproszenia informacji na temat rynków zagranicznych.
Systemowy i instytucjonalny charakter problemów oznacza, że nie ma możliwości ich rozwiązania bez interwencji rządu. Co więcej pozostawienie obecnych rozwiązań potencjalnie może wpłynąć na pogorszenie wizerunku polskiej gospodarki, w szczególności, jeśli weźmie się pod uwagę intensywne i efektywne działania promocyjne innych, konkurencyjnych państw. W efekcie, w perspektywie średnio i długookresowej utrudnione lub nawet niemożliwe będzie osiągnięcie strategicznego celu, jakim jest rozwój polskiej gospodarki.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Istotą rozwiązań zawartych w projekcie jest stworzenie spójnego systemu promocji polskiej gospodarki. Systemu, który obejmuje w zasadzie wszelkie działania administracji publicznej w tym zakresie. Przewiduje się, że działania te będą podejmowane i realizowane w ramach jednej, spójnej koncepcji, na podstawie jednego wspólnego programu wieloletniego i przy pomocy jednego ośrodka koordynacji i nadzoru, jakim będzie minister właściwy do spraw gospodarki. W konsekwencji, dzięki naturalnemu efektowi synergii, podejmowane wspólnie wysiłki będą dawać lepsze skutki, a finansowanie spójnych działań będzie racjonalniejsze i oszczędniejsze. Zaznaczyć należy, że nie oznacza to centralizacji czy też ograniczenia samodzielności podmiotów – uczestników systemu.
Projekt zdefiniuje system promocji gospodarki funkcjonalnie, zarazem wskazując podmioty prowadzące działania promocyjne, określi zasady ich działania i ustali tryb współpracy między nimi. Sama promocja gospodarki jest w projekcie opisana również funkcjonalnie, jako zespół wzajemnie powiązanych działań, podejmowanych i realizowanych w celu rozwoju eksportu i polskich inwestycji za granicą, wspierania napływu inwestycji zagranicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym inwestycji innowacyjnych oraz umacniania międzynarodowego wizerunku polskiej gospodarki.
Projektowana ustawa zakłada również utworzenie specjalnie dedykowanej systemowi agencji rządowej odpowiedzialnej za podnoszenie konkurencyjności i efektywności polskiego eksportu oraz przyciągnie innowacyjnych inwestycji.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuRadosław Domagalski-Łabędzki Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMWYCOFANY
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)

Nie jest planowane przedłożenie projektu ustawy o systemie promocji gospodarki. Budowa spójnego systemu promocji gospodarki nastąpi poprzez:

- powierzenie obowiązków z zakresu promocji polskiej gospodarki centralnej państwowej instytucji (PAIH) działającej na zasadzie one stop-shop realizującej zadania proeksportowe i proinwestycyjne, dysponującej efektywną siecią zagranicznych biur handlowych i działającej w grupie PFR,

- uchwalenie ustawy o zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna, która określi zadania PAIH, wskaże zasady jej działania oraz zapewni stabilne finansowanie,

- działalność Międzyresortowego Zespołu ds. Promocji Polski za granicą, którego celem jest koordynacja działań wszystkich resortów oraz podlegających im jednostek w dziedzinie promocji zagranicznej RP. Zespół ten powstał w marcu 2016 r., jego przewodniczącym jest min. Adam Lipiński (KPRM). W ramach działalności Zespołu opracowane zostaną jednolite kierunki promocji Polski na lata 2017-2027. Przy ww. Międzyresortowym Zespole powołany został Zespół zadaniowy do spraw promocji gospodarki i dyplomacji ekonomicznej, kierowany przez MR, który zapewni spójność działań różnych instytucji państwowych (w tym instytucji Grupy PFR, innych ministerstw i podlegających im instytucji) w obszarze promocji gospodarczej (m.in. poprzez wypracowanie zasad współpracy pomiędzy nowymi zagranicznymi biurami PAIH, a placówkami zagranicznymi MSZ).

Data modyfikacji : 15.02.2017
Rejestr zmian