Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD46
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt nowelizacji ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (D.U. z 2015 r. poz. 1651, z późn. zm.) oraz niektórych innych ustaw pozostających w zakresie właściwości Ministra Środowiska (m.in. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.)) jest rezultatem analizy doświadczeń w stosowaniu przepisów ww. aktów, mającym na celu wyeliminowanie zidentyfikowanych problemów, usprawnienie podejmowanych działań, wyjaśnienie albo przesądzenie występujących wątpliwości.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowany akt ma na celu wprowadzenie rozwiązań umożliwiających w szczególności (1) podejmowanie określonych działań w odniesieniu do form ochrony przyrody, wprost albo na podstawie uzyskanej decyzji administracyjnej, (2) przeniesienie z ministra właściwego do spraw środowiska na właściwą radę gminy uprawnień do regulowania wysokości opłat za wycięcie drzew i krzewów, w zależności od warunków lokalnych (3) skuteczniejsze zapobieganie szkodom wyrządzanym przez żubry, wilki, rysie, niedźwiedzie i bobry, (4) sprawniejsze powoływanie i odwoływanie członków organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, (5) zrównanie organizacji ekologicznych i stron postępowania administracyjnego wymagającego udziału społeczeństwa, a tym samym przyspieszenie prowadzonych inwestycji, (6) sprawniejsze powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek podległych albo nadzorowanych przez Ministra Środowiska (m.in. Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i jego zastępców).

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMałgorzata Golińska Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 23.04.2018
do góry