Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD45
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zaproponowane zmiany w projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów - wynikają z konieczności przeniesienia przepisów dotyczących stwierdzenia zgonu wskutek trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu jak również wskutek nieodwracalnego zatrzymania krążenia z ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2015 r. poz. 793, z póżn. zm,), zwanej dalej "ustawą transplantacyjną", do ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r. poz. 464, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o zawodach lekarza". Zdaniem ekspertów wywodzących się ze środowiska anestezjologów - co do zasady - stwierdzanie zgonu jest jedną z wielu czynności, które wykonuje każdy lekarz i najwłaściwszą ustawą do regulacji tej materii z tego punktu widzenia jest ustawa o zawodach lekarza. Ww. przepisy w ustawie transplantacyjnej stwarzają w społeczeństwie bardzo niekorzystne wrażenie, że orzekanie śmierci wskutek trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu jak również wskutek nieodwracalnego zatrzymania krążenia jest wykonywane przez lekarzy w celu jak najszybszego pobrania komórek, tkanek i narządów i w ten sposób powoduje to nie tylko opór wśród społeczeństwa dla tej metody postępowania, ale także wśród lekarzy, tym samym tworząc barierę dla rozwoju transplantologii w Polsce.
Ponadto w projekcie wprowadza się zasadę, iż trwałe nieodwracalne ustanie czynności mózgu oraz nieodwracalne zatrzymanie krążenia przed pobraniem narządów ma stwierdzać dwóch lekarzy, posiadających określone w ustawie specjalizacje, co jest zgodne z zasadami stosowanymi w innych krajach na świecie.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt ustawy przenosi przepisy obecnie obowiązujące, dotyczące stwierdzenia zgonu wskutek trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu, jak również wskutek nieodwracalnego zatrzymania krążenia z ustawy transplantacyjnej do ustawy o zawodach lekarza oraz wprowadza zasadę, iż trwałe nieodwracalne ustanie czynności mózgu oraz nieodwracalne zatrzymanie krążenia przed pobraniom narządów ma stwierdzać dwóch lekarzy, posiadających określone w ustawie specjalizacje.
W ustawie o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów pozostaną przepisy mówiące o tym, iż pobranie komórek, tkanek i narządów jest dopuszczalne po stwierdzeniu trwałego, nieodwracalnego ustania Czynności mózgu oraz Stwierdzeniu zgonu wskutek nieodwracalnego zatrzymania krążenia, a ponadto przepisy zabraniające uczestniczenia w czynnościach transplantacyjnych lekarzom, którzy uprzednio orzekali śmierć wskutek trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu lub wskutek nieodwracalnego zatrzymania krążenia u osoby, od której pobrano komórki, tkanki lub narządy do tej transplantacji.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuKatarzyna Głowala Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 2 stycznia 2017 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 12.01.2017
Rejestr zmian