Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD43
Tytuł

Projekt ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi

Poprzedni tytuł: Projekt ustawy o zapobieganiu nieuczciwym praktykom rynkowym stosowanym wobec dostawców produktów spożywczych i rolnych przez przedsiębiorców zajmujących się obrotem tymi produktami

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Dostawcy produktów spożywczych i rolnych informują, że od dłuższego czasu powszechną praktyką jest wymuszanie na nich przez placówki handlowe, w tym wielkopowierzchniowe, nierównoprawnych warunków umów oraz  stosowanie nieuczciwych praktyk handlowych.
Problem nierównowagi wśród uczestników łańcucha dostaw żywności, nie tylko w Polsce ale w większości państw UE, był i jest istotny z uwagi na fakt występowania silnych ekonomicznie skonsolidowanych podmiotów sektora dystrybucji i słabszych rozdrobnionych podmiotów produkujących żywność.
Z formalnego punktu widzenia dostawcy na podstawie obowiązującego w Polsce prawa mają możliwość obrony swoich interesów ekonomicznych. Przepisy, którymi potencjalnie mogą się posiłkować, są zawarte w szczególności w:
1. Kodeksie cywilnym;
2. ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;
3. ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4. ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.
Przysługujące dostawcom roszczenia mają charakter prywatnoprawny i mogą być dochodzone wyłącznie na drodze postępowania sądowego. Wiąże się to z koniecznością ponoszenia przez dostawców wysokich kosztów procesu (opłaty sądowe i inne koszty), często niemożliwych do poniesienia; równocześnie postępowania sądowe są długotrwałe i mogą trwać nawet kilka lat.
Zwykle dostawcy nie chcą też  ryzykować retorsji ze strony wielkiej sieci, w postaci zerwania współpracy.
Projekt ustawy ma na celu wyeliminowanie z łańcucha dostaw żywności stosowania nieuczciwych praktyk handlowych przez segment handlu, w tym handlu wielkopowierzchniowego.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Wprowadzenie kar za stosowanie nieuczciwych praktyk przez przedsiębiorców zajmujących się obrotem produktami spożywczymi i rolnymi wobec dostawców tych produktów powinno skutkować zaprzestaniem stosowania takich praktyk. Projektowana ustawa zakłada, że:
1. postępowanie przeciwko sprzedawcy stosującemu nieuczciwe praktyki rynkowe wszczyna na wniosek lub z urzędu Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
2. wniosek o wszczęcie postępowania przeciwko sprzedawcy stosującemu nieuczciwe praktyki rynkowe może złożyć:
a) dostawca, wobec którego sprzedawca zastosował nieuczciwe praktyki rynkowe,
b) podmiot, którego celem statutowym jest ochrona interesów przedsiębiorców,
c) inny podmiot, wobec którego sprzedawca zastosował nieuczciwe praktyki rynkowe;
3. stroną postępowania w przedmiocie nieuczciwych praktyk rynkowych jest każdy, kto na podstawie przepisów ustawy wniósł o wydanie decyzji stwierdzającej stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych oraz podmiot wobec którego wszczęto to postępowanie.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJacek Bogucki Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 19 lipca 2016 r. z autopoprawką
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 07.09.2016
Rejestr zmian