Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUA17
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zasadniczym celem projektu ustawy jest zmniejszenie obciążeń regulacyjnych przewidzianych w przepisach prawa regulujących system szkolnictwa wyższego i nauki.
W aktualnym stanie prawnym podmioty działające w systemie szkolnictwa wyższego i nauki są obowiązane wykonywać szereg działań o charakterze formalnym. Analiza przepisów przeprowadzona w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy szerokim udziale przedstawicieli środowiska akademickiego i naukowego (również w formie otwartych konsultacji on-line) wykazała, że z części z tych obowiązków można zrezygnować bez szkody dla prawidłowego funkcjonowania adresatów regulacji. Zniesienie nadmiernych obowiązków biurokratycznych może natomiast przyczynić się do skoncentrowania działań tych podmiotów na rzecz poprawy jakości kształcenia czy badań naukowych.
Projekt zakłada także zmiany o charakterze porządkującym, w tym wynikające z doświadczeń w stosowaniu niektórych przepisów dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki oraz zapewniające spójność unormowań w tym zakresie.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt ustawy przewiduje w szczególności następujące zmiany:
1. uproszczenie rozwiązań w zakresie Krajowych Ram Kwalifikacji, przy równoczesnym zapewnieniu ich spójności z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64);
2. odstąpienie od regulowania wzorcowych efektów kształcenia dla wybranych kierunków studiów i pozostawienie uczelniom większej autonomii w zakresie konstruowania programów kształcenia, w tym opisów efektów kształcenia, na tworzonych przez nie kierunkach studiów;
3. modyfikację dotyczącą kryteriów stosowanych przez Polską Komisję Akredytacyjną w procesie oceny jakości kształcenia oraz oceny działalności podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni, poprzez delegowanie do uregulowania w rozporządzeniu kryteriów o większym niż dotychczas stopniu ogólności oraz pozostawienie Komisji kwestii ich uszczegółowienia w statucie;
4. uproszczenie zasad zatrudniania na stanowiskach profesora wizytującego i nadzwyczajnego nauczycieli akademickich, którzy kwalifikacje uzyskali za granicą;
5. odstąpienie od przeprowadzania postępowania konkursowego w przypadku awansu nauczyciela akademickiego na wyższe stanowisko a także w przypadku zatrudnienia nauczyciela akademickiego na podstawie mianowania na czas określony, jeżeli poprzednie jego zatrudnienie trwało nie krócej niż trzy lata;
6. zmniejszenie częstotliwości dokonywania ocen okresowych nauczycieli akademickich, poprzez wprowadzenie wymogu dokonywania tej oceny nie rzadziej niż raz na cztery lata, nie zaś jak dotychczas – raz na dwa lata;
7. zniesienie obowiązku składania przez kandydatów na studia stacjonarne w uczelni publicznej lub studentów przenoszących się z innej uczelni oświadczeń o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMNiSW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTeresa Czerwińska Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMNiSW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 19 maja 2016 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 15.06.2016
do góry