Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuZC7
Tytuł

Założenia projektu ustawy o fakturowaniu elektronicznym w zamówieniach publicznych

Rodzaj dokumentuzałożenia do projektów ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Główną przyczyną wdrożenia planowanych regulacji jest implementacja Dyrektywy 2014/55/UE o elektronicznym fakturowaniu w dostawach publicznych, którą w ramach negocjacji i stanowiska rządu, Polska silnie wspierała. Regulacje te mają pozytywne oddziaływanie społeczno-gospodarcze.
Wyniki badań, takich jak opracowanie Głównego Urzędu Statystycznego Wykorzystanie technologii informacyjno-(tele)komunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2015 r. oraz zlecone przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Badanie wpływu cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2014 roku wskazują na znaczną skalę problemu, jakim jest niskie wykorzystanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych w zamówieniach publicznych i obrocie gospodarczym(E-faktury ustrukturyzowane są to takie faktury, które pozwalają na automatyczne przekazywanie i przetwarzanie w komputerowych systemach finansowo- księgowych, bez manualnego wprowadzania danych przez człowieka).
Istotnym powodem dla przedmiotowej inicjatywy legislacyjnej jest dążenie do obniżenia kosztów w gospodarce, związanych z wystawianiem, przesyłaniem i księgowaniem faktur w postaci papierowej lub w formie elektronicznej nieustrukturyzowanej. Wykonawcy i zamawiający lub inni przedsiębiorcy już w tej chwili wystawiają i księgują faktury, w przeważającej mierze, z wykorzystaniem komputerowych systemów finansowo-księgowych. Jeżeli faktura ma postać papierową, to dochodzą do tego koszty związane z jej wydrukiem i przekazaniem za pośrednictwem tradycyjnej poczty. W związku z powyższym, nawet w przypadku wprowadzenia obowiązku wystawiania i przekazywania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych nie można mówić o wzroście obciążeń dla przedsiębiorców lub dla sfery finansów publicznych, gdyż wystawianie i księgowanie faktur będzie się odbywało tak jak dotychczas, znacząco zmniejszą się koszty związane z ich drukowaniem i przesyłaniem, albowiem będzie to automatyczna komunikacja pomiędzy systemami teleinformatycznymi.
Ponadto należy wskazać, iż w licznych unijnych dokumentach programowych (Akt o jednolitym rynku 2 COM(2012) 573, Strategia jednolitego rynku cyfrowego dla Europy COM (2014) 192) mowa jest o uczynieniu elektronicznego fakturowania dominującą formą wymiany takich dokumentów w zamówieniach publicznych oraz o zbudowaniu w pełni cyfrowych procesów związanych z zamówieniami publicznymi. Przedmiotowy projekt jest instrumentem realizacji wspomnianych celów.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zakresem przedmiotowym projektu ustawy zostaną objęte następujące kwestie:
- możliwość wystawiania oraz wysyłania i odbierania drogą elektroniczną, zarówno przez wykonawców, jak i zamawiających, dokumentów związanych z realizacją zamówień publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) oraz dokumentów związanych z realizacją umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (D.z. U. z 2015 r., poz. 113),
- możliwość wystawiania i wysyłania przez wykonawców oraz obowiązek przyjmowania przez zamawiających ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, związanych z realizacją zamówień publicznych w rozumieniu wspomnianej ustawy Prawo zamówień publicznych,
- zasady funkcjonowania systemu teleinformatycznego (platformy elektronicznego fakturowania) służącego do wymiany dokumentów elektronicznych i ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz przetwarzania i udostępniania informacji związanych z realizacją zamówień publicznych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTadeusz Kościński Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 5 września 2016 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 07.09.2016
Rejestr zmian