Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD69
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projektowana zmiana rozporządzenia ma na celu umożliwienie wprowadzenia  zaplanowanej na rok 2016 podwyżki wynagrodzeń pracowników oraz dostosowanie katalogu stanowisk i kategorii zaszeregowania do realiów występujących w tym zakresie w Centrali i oddziałach regionalnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Stawki określone w załączniku nr 1 do obowiązującego rozporządzenia uległy dezaktualizacji, szczególnie w tabeli D, gdzie najniższa kwota wynagrodzenia zasadniczego wynosi obecnie 45% wartości minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego od dnia 1 stycznia 2016 r., a pełną wartość osiąga dopiero IX kategoria zaszeregowania. Taki poziom miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego określonych dla poszczególnych kategorii zaszeregowania utrudnia prowadzenie racjonalnej polityki płacowej, zmuszając wielokrotnie do uzupełniania wynagrodzenia zasadniczego pracowników innymi składnikami wynagrodzenia, aby osiągnąć poziom minimalnej płacy.
Wprowadzenie proponowanych zmian do zasad wynagradzania pracowników KRUS nie będzie powodowało skutków finansowych dla budżetu państwa. Zaplanowane wydatki na 2016 rok w Funduszu Administracyjnym, uwzględniają podwyżki wynagrodzeń pracowników KRUS.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zaproponowana zmiana rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. z 2010 r. poz. 134, z późn. zm.), w części dotyczącej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, poprzez zmianę stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz zaktualizowanie wykazu stanowisk wraz z kategoriami zaszeregowania, dostosuje brzmienie ww. rozporządzenia do rzeczywistych potrzeb w zakresie regulacji zasad wynagradzania pracowników KRUS oraz umożliwi wprowadzenie w 2016 roku podwyżek wynagrodzeń tych pracowników.
Ponadto, z uwagi na okres ponad pięciu lat jaki upłynął od ostatnich zmian w tym obszarze regulacji, a także doświadczenia związane z praktycznym stosowaniem przepisów rozporządzenia, zachodzi konieczność dokonania rewizji niektórych obowiązujących rozwiązań, w szczególności w obszarze tworzonych stanowisk oraz wymagań formalnych stawianych kandydatom do ich piastowania. Zgodnie z zaprezentowaną propozycją:
- najniższa kwota wynagrodzenia zasadniczego w kategorii I zaszeregowania została ustalona na poziomie ok. 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2015 i ok. 35% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku 2014;
- najwyższa kwota wynagrodzenia zasadniczego w kategorii XXI zaszeregowania została ustalona na poziomie ok. 170% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku 2014 oraz ok. 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w KRUS w roku 2014;
- gradacja najwyższej kwoty wynagrodzenia zasadniczego w poszczególnych kategoriach zaszeregowania została oparta o zasadę powiązania z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej w roku 2014 oraz przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w KRUS w roku 2014, tak by środkowe (dla stanowisk urzędniczych) kategorie zaszeregowania (XIII-XV) oscylowały wokół wartości od 80% do 100% tych kwot (3783/3618 zł brutto) i rosła o kolejne 10-15% na wyższych kategoriach zaszeregowania  (XVI-XVIII);
- ustalając dolne i górne granice kwot maksymalnego wynagrodzenia w poszczególnych kategoriach zaszeregowania, za podstawę przyjęto również kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2016 z uwzględnieniem nieuniknionych na gruncie obecnego ustawodawstwa kolejnych wzrostów tego wynagrodzenia, tak by nie było konieczności dokonywania nowelizacji rozporządzenia w okresie co najmniej 2 lat. Mając na uwadze dynamikę zmian minimalnego wynagrodzenia w latach 2013-2015 założono wzrost tej kwoty w kolejnych 2 latach o ok. 200 złotych;
- ograniczono rozpiętość kategorii zaszeregowania przypisanych do danego stanowiska służbowego do dwóch w Centrali i trzech w oddziałach, tak by ograniczyć możliwość zbytniego różnicowania wynagrodzenia na podobnym stanowisku, przy jednoczesnej możliwości wartościowania wynagrodzenia pracowników zajmujących to samo stanowisko, ale różniących się poziomem wykształcenia, doświadczenia zawodowego i stopniem złożoności wykonywanych obowiązków;  
- kategorie zaszeregowania zostały przypisane do określonych stanowisk przy uwzględnieniu średniego wynagrodzenia zasadniczego pracowników obecnie na nich zatrudnionych z uwzględnieniem planowanego w 2016 r. wzrostu wynagrodzenia oraz planowanej dynamiki zmian na kolejne co najmniej 2 lata;
- przy przypisywaniu kategorii zaszeregowania dla pracowników Centrali Kasy
i oddziałów regionalnych przyjęto założenie, że co do zasady te same stanowiska w oddziałach będą posiadały o jedną lub maksymalnie dwie kategorie zaszeregowania niższe, niż w Centrali. Założenie to wynika z obecnej gradacji wynagrodzeń w Kasie oraz roli Centrali, która warunkuje wyższe wynagrodzenia.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJacek Bogucki Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 10 maja 2016 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 07.09.2016
Rejestr zmian