Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUC59
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt  ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt  ma na celu wprowadzenie do polskiego porządku prawnego przepisów wykonujących rozporządzenie Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r.  w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania (Dz. Urz. UE L 303 z 18.11.2009, str. 1).
Projekt został opracowany przez Rządowe Centrum Legislacji  na podstawie założeń przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 14 sierpnia 2012 r. Prace nad projektem zostały wstrzymane w związku z toczącym się postępowaniem przez Trybunałem Konstytucyjnym. W uzasadnieniu do wyroku w sprawie K 52/13 z dnia 10 grudnia 2014 r. Trybunał Konstytucyjny uznał za niezbędne zasygnalizowanie konieczności podjęcia niezwłocznych działań ustawodawczych mających na celu dostosowanie ustawodawstwa o ochronie zwierząt do rozporządzenia nr 1099/2009. Zgodnie z opinią Trybunału ustawa o ochronie zwierząt w zakresie, w jakim normuje ubój oraz uśmiercanie zwierząt, wkracza w materię poddaną szczegółowej regulacji w rozporządzeniu nr 1099/2009. Szereg postanowień ustawy o ochronie zwierząt nie odpowiada standardowi oraz terminologii tego rozporządzenia, mimo że jest ono stosowane już od 1 stycznia 2013 r. Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu do powyższego wyroku podkreślił, że wymagania dostatecznej pewności prawa i jego wewnętrznej spójności, wynikające z zasady demokratycznego państwa prawnego określonej w art. 2 Konstytucji, nakładają na ustawodawcę obowiązek dostosowania przepisów ustawy o ochronie zwierząt (łącznie z terminologią) do bezpośrednio stosowanego rozporządzenia nr 1099/2009.
W związku z tym, że przepisy rozporządzenia nr 1099/2009 obowiązują od 1 stycznia 2013 r. projekt  powinien być w trybie pilnym skierowany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Wprowadzenie przepisów kompetencyjnych dotyczących m.in. w tym wskazanie właściwych organów odpowiedzialnych za wykonywanie przepisów rozporządzenia nr 1099/2009, określenie sankcji karnych za nieprzestrzeganie tych przepisów, ujednolicenie nazewnictwa, wskazanie podmiotów upoważnionych do prowadzenia szkoleń i wystawiania dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób zajmujących się uśmiercaniem zwierząt oraz wskazanie organów odpowiedzialnych za udzielanie niezależnego wsparcia naukowego podmiotom zajmującym się uśmiercaniem zwierząt.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuEwa Lech Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2017 r. - WYCOFANY
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)

Po analizie projektu na końcowym etapie prac rządowych (Rada Ministrów) uznano za zasadne przerwanie prac legislacyjnych z uwagi na brak pilnej konieczności wprowadzania regulacji zmieniających przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt w zakresie określonym tym projektem. Częściowe wdrożenie przepisów wykonujących rozporządzenie 1099/2009 nastąpi poprzez zmiany w innych aktach normatywnych.

Data modyfikacji : 24.10.2017
Rejestr zmian