Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD38
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W Programie Działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2015-2019 dokonano oceny funkcjonowania jednostek doradztwa rolniczego tj. Centrum Doradztwa Rolniczego oraz 16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, działających na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2013 r. poz. 474, z późn. zm.). W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono, że są niezbędne działania, które  zapewnią rolnikom i mieszkańcom obszarów wiejskich efektywne doradztwo oraz transfer wiedzy i najnowszych osiągnięć nauk rolniczych do praktyki. Wprowadzenie zmian nie będzie możliwe bez zapewnienia ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi realnego wpływu na doradztwo rolnicze, a to wymaga nowelizacji przepisów ww. ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowana ustawa zakłada zmianę organu sprawującego nadzór nad wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego z właściwego miejscowo zarządu województwa na ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. Wprowadzenie  regulacji w powyższym zakresie skutkuje zmianami innych przepisów, w tym m.in. dotyczących zatwierdzania rocznych programów działalności i sprawozdań z ich realizacji, zatwierdzania rocznych planów finansowych i sprawozdań z ich wykonania, powoływania i odwoływania dyrektora oraz członków Społecznych Rad Doradztwa Rolniczego, działających przy wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego. Ponadto, analogicznie jak w przypadku Centrum Doradztwa Rolniczego, instytucje te staną się państwowymi jednostkami organizacyjnymi, posiadającymi osobowość prawną, a statut będzie nadawany w drodze zarządzenia ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuRyszard Zarudzki Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMWYCOFANY
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)

Rezygnuje się z prac nad projektem ponieważ w dniu 31 maja 2016 r. do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego, który, podobnie jak projekt ujęty w Wykazie,  zakłada zmianę organu sprawującego nadzór nad wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego z właściwego miejscowo zarządu województwa na ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. W dniu 22 czerwca 2016 r. ustawa została uchwalona przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i przyjęta w dniu 7 lipca 2016 r. przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej.
W świetle powyższego, dalsze procedowanie projektu nie znajduje uzasadnienia.

Data modyfikacji : 27.07.2016
Rejestr zmian