Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD249
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie  ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Rozwiązania w przedmiotowym projekcie przewidują zmiany w systemie naboru i szkolenia kadr Służby Więziennej, mające na celu poprawę jakości kształcenia pracowników i funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz dobór optymalnych kandydatów do służby. Projektuje się utworzenie nowej jednostki organizacyjnej Służby Więziennej – uczelni Służby Więziennej, jako wyższej szkoły zawodowej Służby Więziennej powoływanej przez Ministra Sprawiedliwości, działającej na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, jako uczelnia zawodowa służb państwowych. W celu realizacji tego projektu proponuje się nowelizację ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.  Projekt przewiduje przebudowę modelu naboru funkcjonariuszy, z wprowadzeniem częściowego naboru do służby kandydackiej w ramach powołanej uczelni wyższej, korektę pragmatyki służbowej oraz wewnętrznego systemu szkolenia Służby Więziennej. W dłuższej perspektywie przyniesie to zdecydowane zwiększenie poziomu kompetencji kadry Służby Więziennej, co zwiększy poziom profesjonalizmu w funkcjonowaniu tej formacji. Fundament funkcjonowania uczelni Służby Więziennej ma stanowić harmonijne połączenie kształcenia praktycznego opartego na bazie doświadczonej kadry służby z istotnym wkładem akademików i innych osób niezwiązanych z formacją, a budujących swoje kompetencje w obszarze resocjalizacji, bezpieczeństwa i kryminologii w Polsce i na świecie.
W projekcie zawarto ponadto regulacje mające na celu urealnienie zasady podległości Ministrowi Sprawiedliwości Służby Więziennej i jej jednostki organizacyjnej, którą jest Centralny Zarząd Służby Więziennej wyrażonej w art. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej oraz w art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej. Nowelizacja w tym zakresie dotyczy podniesienia efektywności kontroli Ministra Sprawiedliwości nad Służbą Więzienną oraz ustawowego uregulowania możliwości oddelegowania funkcjonariuszy Służby Więziennej do pełnienia służby w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zasadnicze zmiany w systemie naboru i szkolenia kadr Służby Więziennej oraz utworzenie nowej jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, tj. uczelni Służby Więziennej powoływanej z inicjatywy Ministra Sprawiedliwości, jako uczelni zawodowej służb państwowych. Możliwość przeprowadzania przez Ministra Sprawiedliwości kontroli organów i jednostek organizacyjnych Służby Więziennej oraz przyznanie Ministrowi Sprawiedliwości możliwości oddelegowania funkcjonariusza Służby Więziennej do pełnienia zadań służbowych w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPatryk Jaki Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 19 grudnia 2017 r. z autopoprawką
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 31.01.2018
Rejestr zmian