Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD37
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Niezgodność art. 18 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP oraz zapewnienie elastycznej i sprawnej procedury powoływania członków Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zmiana art. 18 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych polegająca na przekazaniu do kompetencji ministra właściwego do spraw administracji publicznej spraw związanych z powołaniem i odwołaniem przewodniczącego i członków Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej oraz określenie trybu działania, organizacji  i finansowania Komisji.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSWiA
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuSebastian Chwałek Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSWiA
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 21 listopada 2016 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 09.01.2017
Rejestr zmian