Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD36
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z utworzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Konieczność przygotowania projektowanej ustawy powstała w wyniku określenia rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. (Dz. U. poz. 1897 i 1288) szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz utworzenia rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2015 r. (Dz. U. poz. 1946) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – w drodze przekształcenia dotychczasowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W związku z wejściem w życie wymienionych regulacji, konieczne stało się dokonanie odpowiednich zmian w nazwach jednostek podlegających ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, tj. Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a także w funkcjonującym na poziomie ustawowym skrócie utworzonego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – „Centrum MSW”. Projektowana ustawa ma również na celu uporządkowanie kwestii związanych z wyłączeniem – na mocy ustawy z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1960) spraw geodezji i kartografii, w tym nadzoru nad Głównym Geodetą Kraju, z działu administracja publiczna i włączeniem ich do działu budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowana regulacja zakłada, że nazwy jednostek podległych wcześniej Ministrowi Spraw Wewnętrznych a obecnie Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, tj. Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, zostaną zastąpione odpowiednio nazwami: Państwowa Inspekcja Sanitarna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Również skrót nazwy utworzonego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – „Centrum MSW” zostanie zmieniony na „Centrum MSWiA”. Ponadto projekt przewiduje zmianę w przepisach, które odwołują się do ministra właściwego do spraw administracji publicznej, jako odpowiedzialnego za sprawy geodezji i kartografii, poprzez wskazanie w jego miejsce  ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSWiA
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuSebastian Chwałek Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSWiA
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 27 września 2016 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 30.09.2016
do góry