Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuID13
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów zamieniającej uchwałę w sprawie przygotowania i wdrożenia inicjatywy „Obywatel”

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Wejście w życie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2281) spowodowało przejście z działu „sprawy wewnętrzne” do działu „informatyzacja” spraw związanych z prowadzeniem i rozwojem m. in. rejestru PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych oraz rejestru stanu cywilnego. Na podstawie przepisów ww. ustawy doszło również do przejęcia przez ministra właściwego do spraw informatyzacji wykonywania funkcji organu założycielskiego w stosunku do instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą „Centralny Ośrodek Informatyki" – głównego wykonawcy portalu obywatel.gov.pl, pierwszego działania inicjatywy „Obywatel”. Obecnie minister właściwy do spraw wewnętrznych nie dysponuje infrastrukturą informatyczną, stworzoną w związku z realizacją Systemu Rejestrów Państwowych, w ramach których jest zapewniane utrzymanie portalu obywatel.gov.pl, oraz nie nadzoruje Centralny Ośrodek Informatyki. Zadania te zostały powierzone ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji.
Mając na uwadze potrzeby obywatela w zakresie komunikacji na linii obywatel-rząd, nowelizacja uchwały docelowo umożliwi zintegrowanie stron ministerstw w stronę informacyjną Rady Ministrów.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowana zmiana uchwały nr 76 Rady Ministrów z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie przygotowania i wdrożenia inicjatywy „Obywatel” ma na celu m.in. wykreślenie z katalogu organów odpowiedzialnych za realizacje inicjatywy „Obywatel” ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Dalszy rozwój Portalu wymaga również bliższej współpracy z ministrem właściwym ds. gospodarki, by zapewnić koordynację działań ukierunkowanych na poprawę komunikacji elektronicznej z obywatelem i przedsiębiorcą oraz z ministrem właściwym do spraw finansów, by zapewnić efektywne planowanie wydatkowania i optymalny nadzór nad środkami finansowymi projektu.
Mając na uwadze, że punktem wyjścia przy tworzeniu inicjatywy były zawsze potrzeby obywatela – nowelizacja uchwały ma również na celu poszerzenie zakresu jej działania pierwszego o przygotowanie do zintegrowania stron ministerstw w stronę informacyjną Rady Ministrów. Docelowo Portal obywatel.gov.pl będzie stanowić również punkt dostępu do stron internetowych ministerstw. Strony zintegrowane na portalu otrzymają jednolitą szatę graficzną. Zostaną również ustalone standardy dot. treści umieszczanych na stronach internetowych ministerstw. W ten sposób zostanie zapewniona przejrzystość i spójność komunikatów płynących ze strony rządu oraz łatwiejsza identyfikacja wizualna, co dodatkowo ułatwi komunikację na linii obywatel-rząd.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuKPRM
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPaweł Szefernaker Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMKPRM
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 22 marca 2016 r. ze zmianami
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 23.03.2016
do góry