Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUA16
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem projektu jest stworzenie instrumentów, które przyczynią się do wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki, co ma przełożenie na wzrost dochodu narodowego i poprawę dobrobytu w Polsce. Przy ocenie konkurencyjności poszczególnych krajów innowacyjność jest jednym z istotnych czynników. Polska w rankingach innowacyjności wypada niezadowalająco (46 miejsce na 141 w Global Innovation Index 2015; 24 miejsce na 28 w Innovation Union Scoreboard 2015) i jest oceniana poniżej średniej dla UE we wszystkich głównych obszarach, mimo dostępu do finansowania z UE (wydatki na działalność B+R rosną z roku na rok) oraz relatywnie korzystnego otoczenie regulacyjno-biznesowego oraz bezpłatnego szkolnictwa wyższego.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt zawiera rozwiązania podatkowe (zniesienie opodatkowania podatkiem dochodowym aportu własności intelektualnej i przemysłowej; podwyższenie kwoty maksymalnego odliczenia kosztów kwalifikowanych; wydłużenie okresu z obecnych 3 lat do 6 w jakim przedsiębiorca może odliczyć koszty na działalność B+R; zwrot gotówkowy dla nowopowstających przedsiębiorstw; zwiększenie kwoty ulgi wydatkowej dla podatników podnoszących stale poziom nakładów na B+R; rozszerzenie listy kosztów kwalifikowanych o koszty związane z uzyskaniem patentu) oraz tzw. deregulację proceduralną (zamianę obowiązku uzyskania zgody na obowiązek zgłoszenia Ministrowi Skarbu Państwa zamiaru rozporządzania majątkiem o wartości ponad 250 000 euro przez uczelnie, instytuty badawcze, PAN i jej instytuty naukowe; objęcie wyłączeniem z ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa komercjalizacji pośredniej i bezpośredniej wyników badań naukowych; modyfikacja w procedurze „uwłaszczenia naukowców”; usunięcie ograniczenia czasowego do 5 lat w udziale przez pracowników, będących twórcami wynalazków,  w korzyściach otrzymywanych przez uczelnię z komercjalizacji; rozszerzenie listy podmiotów uprawnionych do udziału w Spółkach celowych tworzonych przez uczelnie).

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMNiSW MF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPiotr Dardziński Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMNiSW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 16 sierpnia 2016 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 17.08.2016
do góry