Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD57
Tytuł

Projekt rozporządzania Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

1. Zniesienie barier w prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie organizacji szkoleń dla kandydatów na
członków rad nadzorczych w zakresie obowiązku zgłaszania oraz uzyskania akceptacji harmonogramów i programów szkoleń dla kandydatów na członków rad nadzorczych.
2. Ograniczenie kosztów przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych poprzez uelastycznienie kształtowania składu komisji egzaminacyjnej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Istotą rozwiązań ujętych w projekcie jest zmiana przedmiotowego rozporządzenia polegająca na:
1. rezygnacji ze zgłaszania ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa organizacji szkolenia dla kandydatów na członków rad nadzorczych oraz udzielania przez ministra akceptacji programu i harmonogramu szkolenia. Jednocześnie projektowane jest określenie w rozporządzeniu warunków organizowania szkoleń dla członków rady nadzorczej np. w zakresie minimalnej liczby godzin szkolenia. Zmianie uległby również zapis o obligatoryjnym zakończeniu takiego szkolenia egzaminem składanym przed komisją egzaminacyjną wyznaczaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.
Rozporządzenie nie określa procedury udzielania akceptacji przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa. W związku z tym wypracowane zostały wewnątrz Ministerstwa Skarbu Państwa zasady, w tym minimum programowe oraz wykaz dokumentów, analizy przekazywanych przez ośrodki szkoleniowe wniosków. Wiąże się to z koniecznością każdorazowego składania określonych dokumentów, które pozwoliłyby na podjęcie stosownej decyzji w tym zakresie przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.
Szkolenia dla kandydatów na członków rad nadzorczych organizowane są przede wszystkim przez podmioty komercyjne. Przepisy prawa nie wyposażają ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w narzędzia umożliwiające prowadzenie bieżącego nadzoru nad sposobem ich realizacji i wpływania na jego kształt. Jednocześnie udzielona akceptacja programu i harmonogramu szkolenia jest wielokrotnie wykorzystywana przez podmioty komercyjne jako reklama dla prowadzonej działalności, jako akredytacja lub rekomendacja organu administracji państwowej. W konsekwencji takich działań, w świadomości wielu osób uczestniczących w szkoleniach minister właściwy do spraw Skarbu Państwa odpowiada za jakość świadczenia usług przez podmioty komercyjne;
2. zniesieniu obligatoryjnego powiększania składu komisji egzaminacyjnej lub powoływania dwóch komisji, w przypadku gdy do egzaminu przystępuje więcej niż 30 osób. Dotychczasowe doświadczenia w tym zakresie pozwalają stwierdzić, iż komisje w składzie trzyosobowym są w stanie efektywnie przeprowadzić egzamin dla większej liczby osób niż 30. Właściwym wydaje się pozostawienie decyzji o składzie komisji w gestii ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, w zależności od potrzeb. Kwestie kształtowania komisji zostałyby uregulowane w wewnętrznych wytycznych Ministerstwa Skarbu Państwa. Proponowana zmiana wiąże się z obniżeniem kosztów organizacji i przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych, pokrywanych z Funduszu Skarbu Państwa - udział w komisji egzaminacyjnej wiąże się z wynagrodzeniem. Dążąc do ograniczenia kosztów organizacji i przeprowadzania egzaminów, wynagrodzenia zostały znacząco obniżone od stycznia 2016 r.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSP
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuDawid Jackiewicz Minister Skarbu Państwa
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSP
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMWYCOFANY
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)

Rezygnacja z prac nad projektem związana jest z uchyleniem aktu prawnego, który miał podlegać nowelizacji – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem.

Opcje strony

Data modyfikacji : 27.07.2017
do góry