Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuZC6
Tytuł

Założenia projektu ustawy o roszczeniach o naprawianie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji

Rodzaj dokumentuzałożenia do projektów ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE z 26 listopada 2014 r. w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej, objęte przepisami prawa krajowego ma służyć optymalizacji relacji między publicznoprawnym i prywatnoprawnym mechanizmem realizowania prawa konkurencji oraz zapewnieniu pełnego prawa do naprawienia szkody osobom poszkodowanym naruszeniami unijnych reguł konkurencji. Umożliwienie dochodzenia naprawienia szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji ma zarazem pozwolić na wzmocnienie skuteczności zakazów przewidzianych w art. 101 i I02TFUE.
Wdrożenie dyrektywy do krajowych porządków prawnych powinno nastąpić do dnia 27 grudnia 2016 r.
Celem projektowanej regulacji jest wdrożenie dyrektywy do prawa polskiego. Ze względu na specyfikę przedmiotu regulacji oraz obecny stan prawny w Polsce, który w zakresie regulacji dyrektywy odbiega od standardu w niej wyznaczonego, transpozycja musi mieć kompleksowy charakter i dotykać kilku obszarów stosunków prawnych, tj. prawa cywilnego materialnego, procedury cywilnej oraz materii uregulowanej w ustawie z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Transpozycja dyrektywy nastąpi przez przyjęcie odrębnej ustawy, która będzie regulować dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. Rozwiązanie takie sprzyja przejrzystości sianu prawnego i ułatwia jego poznanie potencjalnym zainteresowanym dochodzeniem roszczeń.
Ustawa będzie znajdować zastosowanie do roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji bez względu na istnienie w sprawie pierwiastka unijnego. Rozwiązanie takie podwyższa poziom ochrony względem przewidzianego w dyrektywie, wzmacniając pozycję poszkodowanych praktykami naruszającymi reguły konkurencji.
W szczególności ustawa regulować będzie: materialnoprawne aspekty dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody, przedawnienie roszczeń, odpowiedzialność solidarną, przerzucanie nadmiernych obciążeń, ustalanie wysokości szkody, wpływ ugody na późniejsze powództwo odszkodowawcze, stosunek przyszłej ustawy do kodeksu postępowania cywilnego, tryb postępowania, wyjawienie środków dowodowych, zakazy dowodowe i sankcje, związanie sądu decyzją organu ochrony konkurencji i wyrokiem sądu, wpływ ugody na decyzję organu ochrony konkurencji nakładającą karę pieniężną.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuŁukasz Piebiak Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2016 r. - WYCOFANY
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)

Decyzja Przewodniczącego Zespołu ds. Programowania Prac Rządu z 27.07.2016 r. (projekt procedowany dalej jako ustawa UC78)

Opcje strony

Data modyfikacji : 27.07.2016
do góry