Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD54
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Konieczność zmiany wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym – stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym (Dz. U. poz. 1871) – wynika ze zmian w działach administracji rządowej, wprowadzonych ustawą z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1960), zgodnie z którą  do działu administracji rządowej – informatyzacja włączono spraw telekomunikacji, natomiast dział administracji rządowej – łączność ograniczono wyłącznie do spraw poczty.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W wykazie przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym proponuje się wskazać odrębnie przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, wobec których organem administracji rządowej właściwym do organizowania oraz sprawowania nadzoru nad realizacją zadań na rzecz obronności państwa – zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. Nr 122, poz. 1320, z późn. zm.) – jest odpowiednio „minister właściwy do spraw łączności” i „minister właściwy do spraw informatyzacji”.
Proponowane zmiany polegają jedynie na wyłączeniu z części V (ministra właściwego do spraw łączności) przedsiębiorców telekomunikacyjnych i włączeniu ich do nowej części (ministra właściwego do spraw informatyzacji).
Nie ulegnie zmianie liczba przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, lecz organ (minister), który jest właściwy do organizowania oraz sprawowania nadzoru nad realizacją przez nich zadań na rzecz obronności państwa.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMC
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPiotr Woźny Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMC
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 2 sierpnia 2016 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 12.08.2016
do góry